Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

 ГАДААДЫН ИХ СУРГУУЛЬ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн нэр, хэрэгжих хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага Санхүүжүүлэгч байгууллага Төслийн шинэлэг, технологийн шийдэл
1 “Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн салбар дахь хүний нөөцийг чадавхжуулах” Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (JICA) Хүний нөөцийн чадавх бэхжих
2014-2017 он
2 “Экологид ээлтэй хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь” ХААИС,  БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (KOICA) Судлаачдын чадавхийг сайжруулах, судалгааны орчныг бэхжүүлэх
2013-2015 он Агробиологийн сургууль, 
  Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль, Экологи технологи хөгжлийн сургууль
3 “Малчдад зориулсан тэжээлийн ургамал тариалах, бэлчээрийг зохистой ашиглах технологи боловсруулах” ХААИС,  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, “Ногоон алт” төсөл Малчдын амьдралыг дээшлүүлэх, тэжээлийн нөөцийг зохистой ашиглах сайх дадал хэвшүүлэх
2013-2015 он Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль, Байгалийн ухааны сургууль
4 “Монгол Улс дахь хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил” Агробиологийн сургууль,  ХБНГУ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам Монгол Улсын газар тариалангийн үйлдвэрлэлд дэвшилтэт технологи нутагшуулах
2013-2016 он Инежнерийн сургууль, Ургамал газар тариалангийн сургалт эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, 
  Ургамал хамгааллын хүрээлэн
5 “Монгол улсын бэлчээрийн тогтвортой менежмент (Grass Risk project)” Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль, Эдийн засаг бизнесийн сургууль Япон улсын Хөдөө аж ахуйн судалгааны шинжлэх ухааны олон улсын төв (JIRCAS) Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зохистой менежментийг төлөвшүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам
2010-2015 он
6 “Монгол Улсын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох агро цаг уурын мэдээлэл боловсруулах” 2012-2015 он Экологи, технологи хөгжлийн сургууль Азийн хүнс, хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны санаачлага (AFACI) Цаг уурын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах
7 “Солонгосын хүнсны ногоо болон гүзээлзгэний эх ургамал үйлдвэрлэх” Агробиологийн сургууль БНСУ-ын Тэгү хотын хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Хүнсний ногоо, гүзээлзгэний эх ургамлын сан
2012-2015 он
8 “Монгол оронд тохиолддог цусны шимэгч, эгэл биетнээр үүсдэг өвчний тархалтын судалгаа, оношлогооны үр дүнтэй арга боловсруулах нь” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (JICA) Малд цусны шимэгч, эгэл биетнээр үүсдэг өвчнөөс сэргийлэх технологи гаргах
2014-2018 он
9 “Галзуу өвчний судалгаа” Мал эмнэлгийн хүрээлэн БНСУ-ын Хорио цээр хяналтын агентлаг Галзуу өвчний үүсгэгчийн нарийвчилсан судалгаа хийгдэнэ
2012-2014 он
10 “Зарим вируст өвчний судалгаа” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Япон улсын Ямагүчи их сургууль Зарим вируст өвчний судалгаа хийгдэнэ
2013-2016 он
11 “Зарим вируст өвчний судалгаа” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Япон улсын Хоккайдо их сургууль Зарим вируст өвчний судалгаа хийгдэнэ
2013-2017 он
12 “Адуу, тэмээний томууг тандан судлах” Мал эмнэлгийн хүрээлэн АНУ-ын Флоридагийн их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах хүрээлэн Монгол орны хэмжээнд адуу, тэмээний томуу өвчний вирусийн шинж, чанарыг тодорхойлж, хувьсамжийг судалснаар адуу тэмээний томуугийн вакцины шинэ технологийг туршиж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ
2011-2014 он
13 “Үхрийн вирусийн өвчний судалгаа” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Япон улсын Кёорицу Сейяку корпораиц Үхрийн зарим вируст өвчнийг тандан судлах, вирус ялган авах
2012-2014 он
14 “Адууны томуугийн эсрэг вакцины технологи боловсруулах” Мал эмнэлгийн хүрээлэн БНСУ-ын биошинжлэх ухаан биотехнологийн хүрээлэн Адууны томуугийн эсрэг вакцины технологи боловсруулах,туршилт явуулах
2013-2015 он
15 Нанободи технологит суурилсан хүн малын төрөл бүрийн халдварт өвчин, хордлогын оношлуурын технологи боловсруулах” Мал эмнэлгийн хүрээлэн БНСУ-ын Антибоди терапи ХХК Төрөл бүрийн халдварт, вируст өвчний үүсгэгч болон хордлогот өвчин үүсгэгч бактерийн эсрэг нанободи гарган авах, түүнийг ашиглан түргэвчилсэн өвөрмөц оношлогооны арга боловсруулан практикт нэвтрүүлэх чиглэлээр судалгааны ажил явуулж байна.
 2011-2017 он
16 “Хил дамжин халдварладаг өвчнүүдийн оношлогооны цомог, вакцины технологийг боловсронгуй болгох замаар мал амьтныг эрүүлжүүлэх MON 50/20” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг  
2013-2015 он
17 “Мал амьтны бруцеллёзын үүсгэгчийн молекул биологи болон эпидемиологийн судалгаа” Мал эмнэлгийн хүрээлэн  БНСУ-ын Мал эмнэлгийн хорио цээрийн алба  
2011-2014 он
18 “MON5021Improving the Productivity and Sustainability of Farms Using Nuclear Techniques in Combination with Molecular Marker Technology” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг, Үндэсний төсөл  
2012-2015 он
19 “Mutation breeding approaches to develop new crop varieties adaptable to social development and climatic change C1-RAS/5/056” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг,  
2012-2015 он  Бүсийн төсөл
20 “RAS5065: Soil and Water Technical Meeting on Supporting Climate-Proofing Rice Production Systems (CRiPS) Based on Nuclear Applications” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг,  
2012-2015 он Бүсийн төсөл
21 “CRP Integrated Utilization of Wheat Mutant Varieties in Crop/Livestock Production Systems” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Олон улсын цөмийн энергийн агентлаг  
2012-2015 он
22 “ХАА-ургамлын генийн нөөцийн менежмент” 2012-2014 Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Солонгос, Азийн хүнс хөдөө аж ахуйн хамтын санаачлага  

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn