Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

      Магистрын сургалт явуулах чиглэл

Индекс

Нэр

 

1

E542100

Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи

2

E620300

Мал үржүүлэг /Мал зүй/

3

E621600

ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, ариун цэврийн үнэлгээ

4

E543100

Хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими-технологи

5

E620800

Тэжээл бэлчээр судлал

6

E621800

Таваар судлал

7

E620500

Хөдөө аж ахуйн биотехнологи

8

E340900

Мал аж ахуйн менежмент

9

E640100

Мал эмнэл зүй

10

E640300

Мал эмнэлгийн эм зүй

11

E640100

Жижиг амьтны эмнэл зүй

12

E640200

Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт-үнэлгээ

13

E620800

Агрономи

14

E620900

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ

15

E620802

Жимс ногооны аж ахуйн агрономи

16

E620802

Селекц үрийн аж ахуйн агрономи

17

E620801

Усалгаатай газар тариалангийн агрономи

18

E620800

Хөрс судлал, агрохими

19

E340900

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн менежмент

20

E621100

Ойн инженер

21

E621300

Газар зохион байгуулалт

22

E621400

Эдэлбэр газрын кадастр, зураглал

23

E620400

Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл

24

E310800

Эдийн засаг-математик загварчлал

25

E310900

Эдийн засаг статистик

26

E340100

Бизнесийн менежмент

27

E340500

Маркетингийн менежмент

28

E341400

Нягтлан бодох бүртгэл

29

E522500

ХАА-н машин мехнанизм

30

E525000

Инженер механик

31

E520800

Хөдөө аж ахуйн цахилгаан хамгамж

32

E143800

Инженер багш

33

E850100

Экологи байгаль, хамгаалал

34

E850200

Байгаль хамгаалал хяналт, үнэлгээ

35

E850000

Байгалийн аялал жуулчлал /экотуризм/

36

E621900

Загас үржүүлэг, технологи

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn