Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Засгийн газрын 2010 оны 338 дугаар тогтоолын хавсралт
МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗ ОЛГОХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Монгол Улсын виз хүссэн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн (цаашид “гадаадын иргэн” гэх)-д виз, визийн зөвшөөрөл олгох, визийн ангиллыг өөрчлөх, хугацааг сунгах, хүчингүй болгоход Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль болон энэхүү журмыг мөрдөнө.
 
1.2. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний заалтыг мөрдөхөд энэ журам үйлчлэхгүй.

Хоёр. Визийн зөвшөөрөл олгох
 
2.1. Дипломат, албан зэргийн бүх төрлийн визийн болон Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 15.1.4, 15.1.5, 15.1.7-д заасан ангиллын 30 хүртэлх хоногийн орох зориулалтын нэг болон хоѐр удаагийн энгийн зэргийн визийн зөвшөөрлийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
2.2. Энэ журмын 2.1-д зааснаас бусад визийн зөвшөөрлийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага олгоно.
2.3. Визийн зөвшөөрөл нь тухайн визийн зөвшөөрөл олгогдсон өдрөөс 183 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
2.4. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь визийн зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд энэ тухай Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газар болон гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын хилийн боомт дахь албанд мэдэгдэнэ.
2.5. Уригч нь хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд виз олгуулах хүсэлтээ тухайн гадаадын иргэнийг Монгол Улсад ирэхээс 14 хоногийн өмнө гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.
2.6. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу тодорхой хугацаанд тус улсад визгүй зорчих гадаадын иргэн нь албан болон хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зохих ангиллын визийн зөвшөөрөл авна.
2.7. Визийн зөвшөөрөл хүсэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага мэдүүлгийн хуудас бөглөн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: 
2.7.1. уригчийн хүсэлт; 
2.7.2. гадаадын иргэний хүчин төгөлдөр паспорт буюу паспортыг орлох баримт бичгийн хуулбар;
2.7.3. хөдөлмөр эрхлэх, хөрөнгө оруулахаар ирэх гадаадын иргэнд эрх бүхий төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл, суралцахаар ирэх гадаадын иргэнд тухайн байгууллага /гадаадын иргэний суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, дадлага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх/-ын тодорхойлолт;
2.7.4. байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний эх хувийг хуулбарын хамт;
2.7.5. гэр бүлийн гишүүдийн хамт ирэх тохиолдолд гэрлэлтийн болон төрсний гэрчилгээний эх хувийг хуулбар болон орчуулгын хамт. 
2.8. Шаардлагатай тохиолдолд визийн зөвшөөрөл хүсэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ журмын 2.7-д зааснаас гадна дараахь нэмэлт бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: 
2.8.1. гадаадын хөрөнгө оруулагч визийн зөвшөөрөл хүсэхдээ хөрөнгө оруулсан талаархи нотолгоо, татварын байгууллагын тодорхойлолт, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулах бол түүний хуулбар;
2.8.2. түр ирэгчид олон удаагийн визийн мөн зөвшөөрөл хүсэхдээ уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулсан гэрээ, татварын байгууллагын тодорхойлолт, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулах бол түүний хуулбар;
2.8.3. түр ирэгчид нэг болон хоѐр удаагийн визийн зөвшөөрөл хүсэхдээ тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулах бол уг зөвшөөрлийн хуулбар. 
 
Гурав. Виз, визийн зориулалт, төрөл, хугацаа
 
3.1. Визийн хуудсанд дараахь мэдээллийг тэмдэглэнэ:
3.1.1. гадаадын иргэний зураг (photo);
3.1.2. визийн хүчинтэй хугацаа (enter before);
3.1.3. байх хугацаа (duration of stay);
3.1.4. визийн зэрэг (level);
3.1.5. визийн зориулалт (visa type);
3.1.6. визийн ангилал (classification);
3.1.7. визийн төрөл (entries); 
3.1.8. гадаадын иргэний овог, нэр (full name); 
3.1.9. иргэний харьяалал (citizenship); 
3.1.10. гадаадын иргэний паспортын дугаар (passport number);
3.1.11. олгосон огноо (date of issue);
3.1.12. олгосон газар (issued at); 3.1.13. тусгай тэмдэглэл (remarks). 
3.2. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11.5-д заасан зориулалтын визийг дараахь гадаадын иргэнд олгоно: 
3.2.1. түр ирэгч, албан болон хувийн хэргээр оршин суух гадаадын иргэнд “орох”; 3.2.2. албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэн тус улсаас гараад буцаж ирэх бол “гарах-орох”;
3.2.3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин нэг улсаас нөгөө улсад зорчиж байгаа гадаадын иргэнд “дамжин өнгөрөх”. 
3.3. Визийн зориулалтыг визийн хуудсан дээр дараахь байдлаар тэмдэглэнэ:
3.3.1. “орох” визийг “Еntry”;
3.3.2. “гарах-орох“ визийг “Re entry”; 3.3.3. “дамжин өнгөрөх” визийг “Transit”. 
3.4. “Орох“, “гарах-орох”, “дамжин өнгөрөх” зориулалтын виз нь нэг, хоѐр, олон удаагийн гэсэн төрөлтэй байна.
3.5. Визийн төрлийг визийн хуудсан дээр дараахь байдлаар тэмдэглэнэ: 
3.5.1. нэг удаагийн визийг “Single”;
3.5.2. хоѐр удаагийн визийг “Double”; 3.5.3. олон удаагийн визийг “Multiple”.
3.6. Визийн хүчинтэй хугацаа гэдэг нь орох, дамжин өнгөрөх бүх төрлийн визийн хувьд виз олгосон өдрөөс Монгол Улсын хилээр нэвтрэх хүртэлх хугацаа бөгөөд визийн хуудасны “enter before” хэсэгт тэмдэглэнэ.
3.7. Нэг болон хоѐр удаагийн “гарах-орох” визийн хүчинтэй хугацаа нь гадаадын иргэний Монгол Улсаас гараад буцаж ирэх хугацаа бөгөөд гадаад улсад байх хугацааг мөн тодорхойлно. “Гарах-орох” визийн хүчинтэй хугацааг визийн хуудасны “enter before” хэсэгт тэмдэглэнэ.
3.8. Виз нь дараахь хугацаанд хүчинтэй байна: 
3.8.1. нэг болон хоѐр удаагийн “орох” виз 90 хоног;
3.8.2. нэг болон хоѐр удаагийн “гарах-орох” виз 180 хүртэл хоног;
3.8.3. нэг болон хоѐр удаагийн “дамжин өнгөрөх” виз 90 хоног;
3.8.4. түр ирэгчид олгох олон удаагийн визийн хүчинтэй хугацаа нь 183 буюу 365 хоног. 
3.9. Албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэнд олгох “гарах-орох” бүх төрлийн визийн хүчинтэй хугацаа нь оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанаас хэтрэхгүй байна.
3.10. Визийн “байх хугацаа” гэдэг нь гадаадын иргэн Монгол Улсын хилээр орж ирснээс хойш тус улсад байх хугацаа бөгөөд визийн хуудасны “Duration of stay” хэсэгт тэмдэглэнэ.
3.11. Визэнд бичигдсэн “байх хугацаа” нь дараахь хугацаатай байна: 
3.11.1. нэг болон хоѐр удаагийн орох виз 90 хүртэл хоног;
3.11.2. түр ирэгчид олгох олон удаагийн виз 30 хоног;
3.11.3. нэг болон хоѐр удаагийн “дамжин өнгөрөх” виз 10 хүртэл хоног. 
3.12. Албан болон хувийн хэргээр оршин суухаар ирэх гадаадын иргэний “орох” визэнд энэхүү журмын 3.10-т заасан хугацааг заахгүй. 
 
Дөрөв. Виз олгох
 
4.1. Гадаадын иргэн нь ирсэн зорилгодоо нийцсэн ангилал бүхий виз авсан байна.
4.2. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу тодорхой хугацаанд тус улсад визгүй зорчих гадаадын иргэн нь гэрээнд зааснаас илүү хугацаагаар ирэх бол зохих ангиллын визийг урьдчилан авна.
4.3. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу тодорхой хугацаанд визгүй зорчих гадаадын иргэн нь тухайн гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол зөвхөн аялах, зочлох зорилгоор Монгол Улсын хилээр нэвтрэх тохиолдолд визгүй зорчино. 
4.4. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу тодорхой хугацаанд тус улсад визгүй зорчих гадаадын иргэн тухайн гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсаас гараад буцаж ирэх тохиолдолд зохих журмын дагуу “гарах-орох” виз авна.
4.5. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 17.2.2, 17.2.3-т заасны дагуу Монгол Улсын хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд виз олгоно. 
4.6. Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул байхгүй гадаад улсаас ирж байгаа гадаадын иргэнд шаардлагатай тохиолдолд олон улсын хилийн боомт дээр “орох“ виз олгож болно.
4.7. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 32.2-т заасны дагуу Монгол Улсад албан хэргээр оршин суух болон түр ирэх гадаадын иргэнд гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага виз, визийн зөвшөөрөл олгож болно.
4.8. Шаардлагатай тохиолдолд хилийн боомт дээр Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэнд уригч байгууллага, иргэний албан бичиг, өргөдлийг үндэслэн мэдүүлгийн хуудас бөглүүлэн “гарах-орох“ виз олгоно.
4.9. Хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд “дамжин өнгөрөх” виз олгохдоо тухайн гадаадын иргэний очих улсын виз болон тийзийг үндэслэнэ.
4.10. Виз хүсэгчтэй хийх ярилцлагын сэдвийг виз олгогч өөрөө тогтоох бөгөөд ярилцлага хийсний үндсэн дээр виз олгохоос татгалзах эрхтэй. 
4.11. Виз хүсэгч гадаадын иргэн виз мэдүүлэхээс өмнө визийн хураамжийг урьдчилан төлсөн байна. Виз олгогч виз олгохоос татгалзсан тохиолдолд хураамжийг буцаан олгохгүй. 
4.12. Виз олгогч нь виз хүсэгчийн паспорт буюу паспортыг орлох баримт бичгийн хуурамч болон гэмтэлтэй эсэхийг шалган, ярилцлага хийж, тэмдэглэл хөтлөн виз олгох үндэслэлтэй гэж үзвэл мэдүүлгийн хуудас бөглүүлж, виз олгоно.
4.13. Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар болон өргөмжит консул нь Монгол Улсыг хавсран суугаа болон гадаад улсын бусад дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагын төлөөний ноот бичгийг үндэслэн гадаадын иргэнд виз олгож болно. 4.14. Визийг гадаадын иргэний хүчин төгөлдөр паспортад, харьяалалгүй хүнд байнга оршин суугаа улсаас нь олгосон гадаадад зорчих үнэмлэхэд Монгол Улс хүлээн зөвшөөрөөгүй нутаг дэвсгэрийн харьяат нарт Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11.3-т заасны дагуу тэдний паспорттай адилтгах баримт бичгийн хуулбарт буюу виз олгогч өөрөө бэлтгэсэн хавсралт хуудсанд нааж, эрх бүхий албан тушаалтан гарын үсэг зурж, тэмдэг даран баталгаажуулна. 
4.15. Энэ журмын 4.14-т заасан хавсралт нь паспортын дэлгэмэл хуудасны хэмжээтэй байна. Хавсралтын нэг талд нь тухайн хүний эзэмшиж байгаа баримт бичгийн хуулбарыг хийж, нөгөө талд нь олгосон визийг наана.
4.16. Виз бүхий паспорт буюу паспортыг орлох баримт бичгийг үрэгдүүлсэн, солиулсан гадаадын иргэнд визийн хугацаа нь хэтрээгүй тохиолдолд уг визийг дахин олгож болно.
4.17. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан виз олгох эрх бүхий байгууллага нь Монгол Улсын иргэний 16 хүртэл насны гадаад улсын харьяат хүүхдэд “Н” ангиллын 90 хүртэл хоногийн “орох” зориулалтын нэг болон хоѐр удаагийн визийг визийн зөвшөөрөлгүйгээр олгож болно.
4.18. Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул болон хилийн боомт дээр виз хүсэгч гадаадын иргэн нь мэдүүлгийн хуудас бөглөн, дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: 
4.18.1. гадаадын иргэний хүчин төгөлдөр паспорт, эсхүл түүнийг орлох хууль ѐсны бичиг баримт; 
4.18.2. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 16.1.1, 16.1.2-т заасан байгууллагаас олгосон визийн зөвшөөрөл, хувийн урилга; 
4.18.3. 3x4 см хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг; 
4.18.4. гэр бүлийн гишүүдийн хамт ирэх тохиолдолд гэрлэлтийн болон төрсний гэрчилгээний эх хувийг хуулбар болон орчуулгын хамт. 
4.19. Энэ журмын 4.18-д зааснаас бусад виз хүсэгч нь мэдүүлгийн хуудас бөглөн, дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: 
4.19.1. уригчийн хүсэлт; 
4.19.2. уригч нь байгууллага бол тухайн байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувийг хуулбарын хамт;
4.19.3. уригч нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол тухайн гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний эх хувийг хуулбарын хамт; 4.19.4. гэр бүлийн гишүүдийн хамт ирэх тохиолдолд гэрлэлтийн болон төрсний гэрчилгээний эх хувийг хуулбар болон орчуулгын хамт; 4.19.5. энэ журмын 4.18.1, 4.18.3-т заасан бичиг баримт. 
4.20. Шаардлагатай тохиолдолд виз хүсэгч нь энэ журмын 4.18-д зааснаас гадна мөн журмын 2.8-д заасан нэмэлт бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
4.21. Визэнд дараахь албан тушаалтан гарын үсэг зурж баталгаажуулна: 
4.21.1. гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын консулын асуудал хариуцсан газрын захирал, дэд захирал;
4.21.2. Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн, консулын хэлтсийн дарга, консулын албан тушаалтан, өргөмжит консул;
4.21.3. гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга, түүний эрх олгосон албан тушаалтан. 
4.22. Визийн зөвшөөрөл, мэдүүлгийн хуудасны загварыг хууль зүйн болон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална. 
4.23. Визийн зэрэг, ангилал, зориулалт, төрөл, хугацааг визийн хуудсан дээр буруу тэмдэглэснээс визийн хуудас хүчингүй болсон тохиолдолд визийн хуудасны үнийг виз үйлдсэн ажилтан төлнө. 
 
Тав. Виз, визийн зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, визийг хүчингүй болгох үндэслэл
5.1. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараахь үндэслэлээр виз, визийн зөвшөөрлийг олгохоос татгалзана: 
5.1.1. гадаадын иргэн виз, визийн зөвшөөрөл мэдүүлэхээс өмнө 3 сарын хугацаанд Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан зөрчил гаргаж захиргааны шийтгэл хүлээсэн;
5.1.2. виз, визийн зөвшөөрөл мэдүүлэхээс өмнө 1 жилийн хугацаанд Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан зөрчлийг 2 буюу түүнээс дээш удаа гаргасан уригч;
5.1.3. хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэн виз мэдүүлсэн;
5.1.4. худал мэдүүлэг өгсөн. 
5.2. Түр ирэгчид олгох олон удаагийн виз, визийн зөвшөөрлийг Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль болон холбогдох журамд заасан зөрчлийг сүүлийн 3 жилд 2 буюу түүнээс дээш удаа гаргаж байсан гадаадын иргэнд олгохгүй.
5.3. Визийг дараахь үндэслэлээр хүчингүй болгоно: 
5.3.1. визийг хуурамчаар үйлдсэн; 
5.3.2. уригч байгууллага, иргэний үндэслэл бүхий хүсэлтээр;
5.3.3. ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа явуулсан;
5.3.4. хууль хяналтын байгууллагын саналыг үндэслэн; 
5.3.5. виз буруу бичигдсэн;
5.3.6. албадан гаргаж байгаа бол; 
5.3.7. визийн зөвшөөрөлгүй олгосон;
5.3.8. оршин суух зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон бол. 
5.4. Визийг хүчингүй болгохдоо визийн хуудас дээр “хүчингүй” буюу “cancelled” гэсэн дардас дарна.
5.5. Виз, визийн зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол виз, визийн зөвшөөрөл хүсэгч 90 хоногийн дараа дахин хүсэлт гаргаж болно. 
Зургаа. Визийн хугацааг сунгах, өөрчлөх болон визийн ангиллыг өөрчлөх
6.1. Дипломат, албан зэргийн визийн Монгол Улсад “байх хугацаа”-г сунгуулах хүсэлтийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, энгийн зэргийн визийн тус улсад “байх хугацаа”-г сунгуулах хүсэлтийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хянан шийдвэрлэнэ. 
6.2. Визийн хүчинтэй хугацааг сунгахгүй бөгөөд уг хугацаа дууссан бол тухайн визийг үндэслэн шинээр виз олгож болно.
6.3. Түр ирэгч гадаадын иргэний Монгол Улсад “байх хугацаа”-г нэг удаа 30 хүртэл хоногоор сунгаж болно.
6.4. Түр ирэгч гадаадын иргэний визийн сунгалт хоорондын хугацаа 6 сараас доошгүй байна.
6.5. Албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэн ирсэн зорилгоосоо өөр үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт гаргасан бол гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хянан үзээд үндэслэлтэй гэж үзвэл визийн ангиллыг өөрчилж болно.
6.6. Виз олгогч нь гадаадын иргэнд олгох визийн ангилал, төрөл, хугацааг визийн зөвшөөрөлгүй болон алдаатай бичсэн тохиолдолд гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, энэхүү журамд нийцүүлэн өөрчилж болно.
6.7. Гадаадын иргэн Монгол Улсад байх визийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ уг хугацаа дуусахаас ажлын 4 хоногийн өмнө гаргана.
6.8. Визийн хугацааг сунгахдаа бүртгэл хийн “бүртгэв” гэсэн дардас дарна. “Бүртгэв” гэсэн дардсанд гадаадын иргэнийг бүртгэсэн он, сар, өдрийг тэмдэглэж дардасны хажууд бүртгэлийн дугаарыг бичиж тэмдэглэнэ.
6.9. Визийн хугацааг сунгах хоногийг “хасав” дардасны зүүн доод буланд бичнэ. Сунгасан визийн дугаарыг мөн дардсанд бичиж тэмдэглэнэ. “Хасав” дардасны “он, сар, өдөр” гэсэн хэсэгт визийн сунгалтын сүүлийн өдрийг бичиж тэмдэглэнэ.
6.10. Виз олгогч визэнд засвар хийж өөрчилсөн тохиолдолд өөрчлөлт дээр тэмдэг дарж баталгаажуулна. 
 
Долоо. Бусад зүйл
 
7.1. Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 42.1-д заасны дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулсан гадаадын иргэний паспортад нь гарах хугацааг заасан “хасалт” хийнэ. 7.2. Энэ журмын 7.1-д заасан хасалт нь захиргааны шийтгэл ногдуулсан өдрөөс хойш 10 хүртэл хоногийн хугацаатай байна. Гадаадын иргэн нь уг хугацаанд багтаж Монгол Улсаас гарах үүрэгтэй.
7.3. Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул нь виз олгосон баримтыг өөрийн байгууллагад 1 жил хадгалсны дараа устгана. Тухайн жилд олгосон дипломат, албан зэргийн визийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр нэгтгэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад, энгийн зэргийн визийн мэдээллийг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад дараа оны эхний сард багтаан тус тус хүргүүлнэ.
7.4. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 17.1.1-д заасан визийн ангилал өөрчлөх, бүртгэх, хасалт хийх дардасны загварыг, гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага мөн хуулийн 17.2.1-д заасан визийн ангилал өөрчлөх, бүртгэх, хасалт хийх дардасны загварыг тус тус баталж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлнэ. 
7.5. Шаардлагатай тохиолдолд зарим гадаад орны иргэнд виз, визийн зөвшөөрөл олгохдоо хууль хяналтын байгууллагаас санал авч шийдвэрлэнэ.
7.6. Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь визийн зөвшөөрлийн мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын хоѐр хоногт, визийн мэдүүлгийг хүлээн авснаас хойш ажлын гурав хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан гүйцэтгэнэ.
7.7. Виз, визийн зөвшөөрөл хүсэгчийн паспорт, түүнийг орлох баримт бичгийн хүчинтэй хугацаа түр ирэгчийн хувьд 6 сараас доошгүй, албан болон хувийн хэргээр оршин суух гадаадын иргэний хувьд 1 жилээс доошгүй байна. 

 

 


17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn