Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

ХААИС-ийн МДС-ийн магистрантурын сургалт явуулах чиглэл

Д/д Судлагдахуун Индекс Хөтөлбөрийн нэр Индекс Хөтөлбөрийн нэр
1 0311. Эдийн засаг Е03110101 ХАА-н эдийн засаг    
2 0411.Нягтлан бодох бүртгэл татвар Е04110101 Нягтлан бодох бүртгэл    
0413.Менежмент ба удирдахуй Е04130201 Менежмент Е04130401 Аялал жуулчлалын менежмент
3 0414. Маркетинг зар сурталчилгаа Е04140101 Маркетинг    
4 0541. Математик статистик Е05410203 Математик загварчлал    
5 0542.Статистик Е05420101 Статистик    
6 081.Хөдөө аж ахуй Е08110101 Агрономи Е08180101 Цэцэрлэгжүүлэлт цэцэгийн аж ахуй
Е08110301 Ургамлын аж ахуй
7 Е08110102 Селекци үрийн аж ахуй    
8 Е08110104 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт үнэлгээ    
9 Е08110105 Ургамлын нөөц биоүйлдвэрлэл    
10 Е08110201 Хөрс судлал    
11 Е08110203 Агрохими     
12 Е08110301 Газар тариалангийн аж ахуй     
13 Е08120101 Жимс ногооны аж ахуй     
14 Е08210102 Ой үржүүлэг/Ойн аж ахуйн инженер/    
15 Е07120104 Байгаль орчны хяналт үнэлгээ    
16 Е07310101 Газар зохион байгуулалт    
17 Е05210101 Экологи    
18 Е10150101 Байгалийн аялал жуулчлал    
19 Е05220202 Усны менежмент    
20 Е05320103 Газрын кадастр, зураглал    
21 Е08110401 Зоо инженер Е08110403 Зөгийн аж ахуй
22 Е08110404 Гахай шувууны аж ахуй
23 Е08110501 Мал аж ахуй Е08110501 Мал аж ахуйн технологи
24 Е08110103 Тэжээл бэлчээр судлал    
25 Е08310101 Загас үржүүлэг, аж ахуй    
26 Е07220401 Таваар судлал    
27 Е07110201 ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи     
28 Е07210103 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ    
29 Е7210101 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн судлал    
30 Е07210102  Махан бүтээгдэхүүн судлал    
31 Е07880201 Биотехнологи Е07880202 Амьтны эд эсийн биотехнологи
32 Е07880203 Ургамлын генетик судалгаа үржүүлэг 
33 Е07880204 Үйлдвэрлэлийн микробиологи биотехнологи
34 Е07880205 Протеомикс
35 Е07880206 Геномикс
36 Е07880207 Хүнсний биотехнологи
37 Е08110402 Малын генетик
38 Е06180101 Биоинформатик
39 Е07880208 Хүнсний микробиологи
40 084 . Мал эмнэлэг Е08410101 Мал эмнэлгийн эмнэл зүй    
41 Е08410102 Мал эмнэлгийн эм зүй    
42 Е08410104 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээ    
43 Е08410105 Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлал    
44 Е08410106 Мал эмнэлгийн паразит өвчин судлал    
45 0713.Цахилгаан эрчим хүч Е07130501 ХАА-н цахилгаан хангамж Е07130101 Сэргээгдэх эрчим хүч
46 0715. Механик төмөрлөгийн үйлдвэрлэл Е07150104 Механик инженер Е07150402 Газар тариалангийн усжуулалтын тоног төхөөрөмж
47 Е07150105 Машин механизмын ашиглалт    
48 0613.Программ хангамж, хөгжүүлэлт ба шинжилгээ Е06130201 Программ хангамж Е06130301 Мэдээллийн систем
Докторын сургалт явуулах чиглэл
1 0411.Нягтлан бодох бүртгэл татвар F04110101 Нягтлан бодох бүртгэл    
2 0413.Бизнес ба удирдахуй F04130201 Менежмент    
3 0414. Маркетинг зар сурталчилгаа F04140101 Маркетинг    
4 0541. Математик статистик F05410203 Математик загварчлал    
5 0542.Статистик F05420101 Статистик    
6 081.Хөдөө аж ахуй F08110101 Агрономи  F08180101 Цэцэрлэгжүүлэлт цэцэгийн аж ахуй
7 Е08110301 Ургамлын аж ахуй
8 F08110102 Селекци үрийн аж ахуй    
9 F08110104 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналт үнэлгээ    
10 F08110201 Хөрс судлал    
11 F08110203 Агрохими     
12 F08110301 Газар тариалангийн аж ахуй     
13 F08120101 Жимс ногооны аж ахуй     
14 F07310101 Газар зохион байгуулалт    
15    
16 F08110401 Зоо инженер F08110403 Зөгийн аж ахуй
17 F08110404 Гахай шувууны аж ахуй
18 F08110501 Мал аж ахуй F08110501 Мал аж ахуйн технологи
19 F08110103 Тэжээл бэлчээр судлал    
20 F07220401 Таваар судлал    
21 F07210103 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ    
22 F07880201 Биотехнологи F07880202 Амьтны эд эсийн биотехнологи
23 F07880203 Ургамлын генетик судалгаа үржүүлэг 
24 F07880204 Үйлдвэрлэлийн микробиологи биотехнологи
25 F07880206 Геномикс
26 F06180101 Биоинформатик
27 F07880208 Хүнсний микробиологи
28 F08110402 Малын генетик
29 F07880207 Хүнсний биотехнологи
30 084 . Мал эмнэлэг F08410101 Мал эмнэлгийн эмнэл зүй    
31 F08410102 Мал эмнэлгийн эм зүй    
32 F08410104 Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээ    
33 F08410105 Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлал    
34 F08410106 Мал эмнэлгийн паразит өвчин судлал    
35 0715. Механик төмөрлөгийн үйлдвэрлэл F07150104 Механик инженер    
36 F07150105 Машин механизмын ашиглалт    

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn