ХААИС-ийн албаны мэйлээ ашиглан үзнэ үү

Нэр Төлөв
1 СУДАЛГААНД СУУРИЛСАН ИХ СУРГУУЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Web link
2 ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР Web link
3 ТӨРӨӨС ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО Web link
4 ТӨРӨӨС ИННОВАЦИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО Web link
5 ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО Web link
6 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ЦӨМ ТЕХНОЛОГИЙН ЖАГСААЛТ (2015-2021 ОН) Web link
7 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ Web link
8 УЛСЫН ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, ЗОХИОН БҮТЭЭХ АЖЛЫН ҮР ДҮНД БИЙ БОЛСОН ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ ӨМЧЛҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЖУРАМ Web link
9 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, ЗАРДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ТҮҮНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТАД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Web link
10 ИННОВАЦИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ ТОДОРХОЙЛОХ ЖУРАМ Web link
11 ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ Web link
12 ХАРЬЯА БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГУУЛИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ PDF Үзэх
13 ХААИС ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ PDF Үзэх
14ФРАСКАТИЙН ГАРЫН АВЛАГА
PDF Үзэх