Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Эрдмийн зөвлөл

Захиргааны зөвлөл

Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны зөвлөл

Санхүүгийн хэлтэс

Нийтийн үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөө аж ахуйн төв номын сан

Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим

Бие бялдар хүмүүжлийн тэнхим

Суурь шинжлэх ухааны тэнхим