Хэрэглэгчийн мэдээлэл
өнербек нурбол Дадлагажигч багш
Тусгай мэс засал хийчээлийн хүрээнд шинээр 8 лекц бэлтгэв
мэс засал-2, тусгай мэс засал хийчээлүүдийн нийт 16 семинар бэлтгэв.
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.