Хэрэглэгчийн мэдээлэл
мэндсайхан мөнгөнзул Багш
ХААИС -ийн СБТ -ийн сэтгүүлд "Унших чадварын судалгаа" 0.4 х.х 2015, "Зүйр үгэн дэхь, соёл сэтгэлгээний онцлог" 0.4 х.х 2015, “Using Metaphors in Increasing vocabulary” - АШУҮИС “Гадаад хэлний сургалт, судалгааны өнөөгийн ба орчин үеийн чиг хандлага” ЭШХ-ын эмхэтгэл, 2015 0.4 х.х 114/32, "Суралцагчдын унших чадварын судалгаа"- Хэл шинжлэл-шинэ чиг хандлага” 04 х.х СЭЗДС 2015, “Суралцагчдын англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх аргазүйн асуудал” (хааис муис ийн жишээн дээр) - “Судалгаанд суурилсан сургалт” ХААИС СБТ 04 х.х 2018,
Тайлбар: МУБИС “Шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, арга зүйн асуудлууд” Эрдэм шинжилгээний бичиг, 2017, МУИС “Хэл соёлын солбицол” Эрдэмшинжилгээний бичиг 2017, “Өнөөгийн хэл шинжлэлийн хэрэглээ буюу modern linguistic usage” - МУИС Эрдэнэт Эрдэм шинжилгээний бичиг №9 (482) МУИС-Эрдэнэт 2018
Effective organization and evaluation of students’ self-study work (example of Mongolian language and stylistics) сэдвээр “Хэл соёлын солбицол” ОУЭШХ МУИС 2017, "Оюутны бие даалтын ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах, үнэлэх (монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээлийн жишээ)" сэдвээр “Шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, арга зүйн асуудлууд” ОУЭШХ МУБИС 2017, “Өнөөгийн хэл шинжлэлийн хэрэглээ буюу modern linguistic usage” сэдвээр “Орон нутгийн хөгжилд нийгэм-эдийн засгийн салбарын судлаачдын оролцоо” ОУЭШХ МУИС 2018 тус тус илтгэл хэлэлцүүлэв.
"Суралцагчдын унших чадварын судалгаа" сэдвээр Хэл шинжлэл-шинэ чиг хандлага” ЭШХ СЭЗДС 2015, “Using Metaphors in Increasing vocabulary” сэдвээр “Гадаад хэлний сургалт, судалгааны өнөөгийн ба орчин үеийн чиг хандлага” ЭШХ АШУҮИС 2015, "Оюутны бие даалтын ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах, үнэлэх (монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээлийн жишээ)" сэдвээр “Хэл шинжлэл-шинэ чиг хандлага” СЭЗДС 2017, мөн “Шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, арга зүйн асуудлууд” ЭШХ ХУИС 2017, “Оюутны бие даалтын ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах, үнэлэх (ерөнхий англи хэлний хичээлийн жишээ)” сэдвээр “Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” ЭШХ АШУҮИС 2018 тус тус илтгэл хэлэлцүүлэв.
"Унших чадварын судалгаа" ХААИС БУС 2015, "Зүйр үгэн дэхь, соёл сэтгэлгээний онцлог" ХААИС БУС 2015, “Суралцагчдын англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх аргазүйн асуудал” (ХААИС МУИС -ийн жишээн дээр” сэдвээр “Судалгаанд суурилсан сургалт” ЭШХ ХААИС 2018
"Формирование и развитие рынка молока и молочной продукции в Монголии" монография
Cонирхолтой алгебр (2дахь хэвлэл), ISBN: 978-99978-0-603-1, 16.00 x.x
Байгуулагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан мэргэшүүлэх сургалтын мэргэжлийн Англи хэлний сургалтын гарын авлага
hum101, hum102, hum201
hum101, hum102, hum201
hum101, hum102, hum201
Байгуулагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан мэргэшүүлэх сургалтын мэргэжлийн Англи хэлний хичээлийн хөтөлбөр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.