Хэрэглэгчийн мэдээлэл
энхболд молор-эрдэнэ Багш
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Эрүүл ахуй чиглэлээр мэргэжлийн Англи хэлний сургалт хэрэгжүүлэх хөтөлбөр (төсөл)
“Effective organization and evaluation of students’ self-study work” Языковые проблемы перехода через культуру, 2017
“Оюутнуудын дунд хичээлээс гадуур зохион явуулдаг англи хэлний дамжааны талаар авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн”, ХААИС-ийн ГХТ, 2013 “Суралцагчдын Англи хэлний унших чадварын судалгаа”, СЭЗДС “Хэл шинжлэл-шинэ чиг хандлага” ЭШХ, 2015 /хамтарсан/ “Эх хэлний зүйр цэцэн үгэн дэх хэл, соёл-сэтгэлгээний онцлог”, ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ, 2015/хамтарсан/ “Teaching speaking strategies for English learners”, ХААИС, СБТ, ГХТ ЭШХ, 2016 “Блүмийн таксономийн аргыг хэрэглэх зарим боломжууд”, ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ, 2016 /хамтарсан/ “Effective organization and evaluation of students’ self-study work”, “Хэл-соёлын солбилцол” ОУЭШХ /МУИС/ 2017 /хамтарсан/ “Оюутны бие даалтын ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах, үнэлэх”, “Орчин үеийн боловсролын бодлого, менежмент” ОУЭШХ /МУБИС/ 2017 /хамтарсан “Лекцийн хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах асуудалд”, ОУЭШХ /МУИС Дархан/ 2017 /хамтарсан/ “Метафораар хэл, соёл, сэтгэхүйн онцлог илрэх нь”, ОУЭШХ /МУИС Дархан/ 2017 /хамтарсан/ “Монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээлийн мэдлэг, ур чадварын харьцуулсан судалгаа”, ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ, 2018 /хамтарсан/ “ХААИС-д элсэгчдийн монгол хэлний зөв бичих зүйн дүрмийн мэдлэгийн судалгаа”, ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ, 2018 /хамтарсан/
Teaching speaking strategies for English learners Some issues on learning content and methodology of teaching foreign langauges, 2016 “Оюутны бие даалтын ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах, үнэлэх”, “Орчин үеийн боловсролын бодлого, менежмент” 2017 /хамтарсан/ “Лекцийн хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах асуудалд” 2017 /хамтарсан/
“Суралцагчдын Англи хэлний унших чадварын судалгаа”, СЭЗДС “Хэл шинжлэл-шинэ чиг хандлага” ЭШХ, 2015 /хамтарсан/ “Effective organization and evaluation of students’ self-study work” Ерөний болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, 2017
“Оюутнуудын дунд хичээлээс гадуур зохион явуулдаг англи хэлний дамжааны талаар авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн”, ХААИС-ийн ГХТ, 2013 “Teaching speaking strategies for English learners”, ХААИС, СБТ, ГХТ ЭШХ, 2016 “Блүмийн таксономийн аргыг хэрэглэх зарим боломжууд”, ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ, 2016 /хамтарсан/ “Монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээлийн мэдлэг, ур чадварын харьцуулсан судалгаа”, ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ, 2018 /хамтарсан/ “ХААИС-д элсэгчдийн монгол хэлний зөв бичих зүйн дүрмийн мэдлэгийн судалгаа”, ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ, 2018 /хамтарсан/
"Дискурсийн маркерын анализ" УБ., 2018 "Study manual for HSE officer" УБ., 2018
“Дискурсийн маркерын анализ” ISBN 978-99978-2-456-1, 2018
“Хошин математик”, УБ., 2017
Монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээл
Монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээл
Англи хэл-2
Монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээлийн бие даалт
Монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээл
Монгол хэл бичиг, найруулга зүйн хичээлийн хөтөлбөр
Байгууллагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан мэргэшүүлэх сургалтын мэргэжлийн Англи хэлний хичээлийн хөтөлбөр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.