Хэрэглэгчийн мэдээлэл
баясгалан чимэдцэрэн Ахлах багш
Монгол орны хоёр бөхт тэмээний бруцеллёзын оношлогоо, эпидемиологи
1. “Emerging and known infectious diseases and climate change challenge” Tungalag.Ch et al, Third International conference on Current advances Microbiology and Immunology, Supplement Vol 9, Issue 1, 2012, Ulaanbaatar, Mongolia 2. “Seroprevalence of Bluetongue virus in Mongolia Abstract on the proceedings of Joint Seminar Chonbuk and MSUA, А.Bayanzul, Ch.Tungalag, B.Chimedtseren page 02, Korea, 2013 “Монгол орны адууны ям өвчний асуудалд” Халдварт өвчин судлал-Монголын сэтгүүл Ц.Алтансүх ба бусад., УБ 2014, (60) 3. Prevalence of CPV-2b serotype in Mongolian dogs Ц.Ариуна и др, Материалы XVIII Международной научно-практической конференции, г. Петропавловск, Республика Казахстан, 2015
1. “Emerging and known infectious diseases and climate change challenge” Tungalag.Ch et al, Third International conference on Current advances Microbiology and Immunology, Supplement Vol 9, Issue 1, 2012, Ulaanbaatar, Mongolia 2. “Seroprevalence of Bluetongue virus in Mongolia Abstract on the proceedings of Joint Seminar Chonbuk and MSUA, А.Bayanzul, Ch.Tungalag, B.Chimedtseren page 02, Korea, 2013 3. Prevalence of CPV-2b serotype in Mongolian dogs Ц.Ариуна и др, Материалы XVIII Международной научно-практической конференции, г. Петропавловск, Республика Казахстан, 2015 4. “Бруцеллез өвчний тандан судалгааны дүнгээс”, Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн эрдэм шинжилгээний IV бага хурал илтгэлийн эмхэтгэл, Ч.Тунгалаг., Б.Батцэцэг, Б.Чимэдцэрэн, УБ 2016, х16-20 5. Адуу, тэмээний ямын эсрэгбиемийг хавсрага холбох урвалаар тандан илрүүлэх болон ям өвчний оношлогоог боловсронгуй болгох нь, Нэг эрүүл мэнд олон улсын эрдэм шинжилгээний V симпозиум, Отонтуяа. Г, Чимэдцэрэн. Б, Биндэръяа. Н, Тунгалаг. Ч, Түмэнжаргал. Ш, УБ 2016, х70 6. Бруцеллез өвчний тандан судалгааны дүнгээс, Эрдэм шинжилгээний IV бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, Б.Батцэцэг, Ч.Тунгалаг, Б.Чимэдцэрэн, УБ 2016, х16-20 7. Хонины цэцэг өвчний 2015-2017 оны дэгдэлтийн тархвар зүйн онцлог, ХААС-МЭС Эрдмийн бичиг, Ч.Хандуй, С. Батхуяг, С. Батдорж, П.Болортуяа, Б.Чимэдцэрэн, УБ 2017, х58-64 8. Монгол орны хоёр бөхт тэмээнд хийгдсэн бруцеллёзын тархвар зүйн судалгаа, ХААС-МЭС Эрдмийн бичиг, Чимэдцэрэн. Б, Тунгалаг. Ч, Феликс. Р, Батцэцэг. Б, Баянзул. А, Яков. З, Яан. Х, Эстер. Ш, УБ 2017, х124-132
1. Хөх хэлтэх өвчнийг дамжуулагч чийгч ялааг тодорхойлсон дүнгээс, Халдварт өвчин судлал-Монголын сэтгүүл, Ч.Тунгалаг, Н.Оюунномин, Б.Чимэдцэрэн, УБ 2012 2. Predominance of canine parvovirus type 2b in dogs of Ulaanbaatar city, Tumenjargal Sh et al Journal of Agricultural Sciences, Mongolia 2015, Vol(2) p71-74 3. “Монгол орны адууны ям өвчний асуудалд” Халдварт өвчин судлал-Монголын сэтгүүл Ц.Алтансүх ба бусад., УБ 2014, (60)
1. “Surveillance of antibodies to bluetongue virus in livestock in Mongolia using cELISA: Preliminary results” Chemical for creating future, Fourth hope meeting, Japanese society for the promotion of science, 2012, Tsukuba, Japan 2. Poster presentation “The surveillance on Brucellosis in Sukhbaatar province in Mongolia”, Battsetseg. B, Chimedtseren. B, Tungalag. Ch, JST Sakura Science Plan, Azabu University, Japan, 2016 3. Study of Camel brucellosis in Mongolia, 2017, Bayasgalan. C, Chultemdorj, T., Badmaa, B., Argamjav, B., Zinsstag, J., Hattendorf, J. & Schelling, E. Joint Symposium Zoonotic Infectious Diseases
1. Study of Camel brucellosis in Mongolia, 2017, Bayasgalan. C, Chultemdorj, T., Badmaa, B., Argamjav, B., Zinsstag, J., Hattendorf, J. & Schelling, E. Joint Symposium Zoonotic Infectious Diseases 2. A review of study on animal Brucellosis in Mongolia, 2017, Bayasgalan. C Scientific conference for 75th Aniversary of School of Veterinary Medicine Mongolian University of Life Sciences
23. Epidemiology of Brucellosis in Bactrian Camels in Mongolia, 2017, Bayasgalan, C., Chultemdorj, T., Badmaa, B., Argamjav, B., Zinsstag, J., Hattendorf, J. & Schelling, E. New generation towards agricultural sustainable development scientific conference
Вирус судлалын хичээлийн гарын авлага
Микробиологи Вирусологи Эпидемиологи
Микробиологи, Вирусологи, Иммунологи Эпидемиологи
Микробиологи, Вирусологи, Иммунологи, Эпидемиологи
Миколбиологи, Вирусологи, Эпидемиологи
Микробиологи
Дүрслэлэийн эпидемиологи, Аналитик эпидемиологи
Эпидемиологи
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.