Хэрэглэгчийн мэдээлэл
баасанжав алтанцэцэг Багш
1. “ХААИС-д элсэгчдийн монгол хэлний зөв бичих зүйн дүрмийн мэдлэгийн судалгаа” ХААИС, СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №2, 2016 0.3 х.х. Л.Должинхорол 2. “Зүйрлэлийн хэрэглээ” (ХААИС болон АШУҮИС-ийн оюутнуудын жишээн дээр) ХААИС, СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №2, 2016 0.3 х.х. Б.Долгорсүрэн 3. Унших, бичих дасгалаар оюутны чадварыг хөгжүүлэх боломжийг судалсан нь. ХААИС, СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №3, 2017 0.3 х.х. Т.Ганчимэг 4. Дискурс когнитив хэл шинжлэлийн судлагдахуун болох нь. ХААИС, СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №3, 2017. 0.3 х.х. Т.Ганчимэг 5. Монгол хэл бичиг, найруулгазүйн хичээлийн мэдлэг, ур чадварын харьцуулсан судалгаа. ХААИС, СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №4, 2018. 0.3 х.х. Э.Молор-Эрдэнэ 6. Монгол хэлний зөв бичих зүйн дүрмийн мэдлэгийн харьцуулсан судалгаа ХААИС, СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №4, 2018 0.3 х.х. Э.Молор-Эрдэнэ АШУҮИС, ГХТ
1. “Хэл, соёл, сэтгэхүйн онцлог метафораар илрэх нь” “ХИС-ийн магистрант, докторантуудын бүтээлийн эмхэтгэл” 2016. 0.3 х.х 2. “Мал аж ахуйн холбогдолт хэлц үгийн утга, хэрэглээ” “Англи хэл-Боловсрол 2016” багш, оюутны ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл, Отгонтэнгэр их сургууль, 0.3 х.х. Л.Должинхорол 3. “Оюутан залуус хувь хүний соёлыг хэрхэн баримталж буйд анализ хийх нь” “Эрдмийн чуулган 58” АШУҮИС, 2016 № 1 (11) 0.3 х.х. Б.Долгорсүрэн, Ц.Дашдулам, Г.Энхболор, М.Саранцэцэг АШУҮИС, ГХТ 4. “Сувилахуйн сургуулийн оюутнуудын сурах хэв шинжийг тодорхойлох нь” “Эрдмийн чуулган 58” АШУҮИС, 2016 № 1 (11) 0.3 х.х. Ц.Дашдулам, Б.Туул, Г.Энхболор, Б.Долгорсүрэн. АШУҮИС, ГХТ 5. “Teaching metaphorical language for veterinary medicine students” Some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages - Third annual International Scientific Forum, УБ., 2016 0.3 х.х Д.Гүнжиймаа 6. Using metaphors in teaching English for veterinary medicine students Хангай дээд сургууль, “Гадаад хэлний сургалтын агуулга, арга зүй - VI” сэдэвт зөвлөгөөн семинар, УБ.,2017 Т.Ганчимэг 7. Метафораар хэл, соёл, сэтгэхүйн онцлог илрэх нь Эрдэм шинжилгээний бичиг №9 (482) МУИС-Эрдэнэт. 2018. 0.3 х.х. Э.Молор-Эрдэнэ 8. Лекцийн хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах асуудалд. Эрдэм шинжилгээний бичиг №9 (482) МУИС-Эрдэнэт. 2018. 0.3 х.х. Э.Молор-Эрдэнэ 9. Метафор, түүний танин мэдэхүйн үүрэг. Хангай дээд сургууль, “Гадаад хэлний сургалтын агуулга, арга зүй - VII” сэдэвт зөвлөгөөн семинар, УБ.,2018 Э.Молор-Эрдэнэ 10. Англи хэлний угсарсан нийлмэл өгүүлбэрийг энгийн дэлгэрэнгүй өгүүлбэрийн бүтцэд тулгуурлан орчуулах нь. Fourth annual International Scientific Forum, MULS. УБ., 2018. 0.3 х.х. Д.Гүнжиймаа
1. “ХААИС-д элсэгчдийн монгол хэлний зөв бичих зүйн дүрмийн мэдлэгийн судалгаа” ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2016. Л.Должинхорол /II байр/ 2. “Зүйрлэлийн хэрэглээ” (ХААИС болон АШУҮИС-ийн оюутнуудын жишээн дээр) ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2016. Б.Долгорсүрэн. АШУҮИС, ГХТ 3. Унших, бичих дасгалаар оюутны чадварыг хөгжүүлэх боломжийг судалсан нь ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2017. Т.Ганчимэг 4. Teacher`s stress factors and consequences. “Хэл соёлын солбицол” ОУ-ын ЭШХ, МУИС. 2017. Т.Ганчимэг 5. Монгол хэл бичиг, найруулгазүйн хичээлийн мэдлэг, ур чадварын харьцуулсан судалгаа. ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2018. Э.Молор-Эрдэнэ
Teacher`s stress factors and consequences. “Хэл соёлын солбицол” ОУ-ын ЭШХ, МУИС. 2017. Т.Ганчимэг
1. “ХААИС-д элсэгчдийн монгол хэлний зөв бичих зүйн дүрмийн мэдлэгийн судалгаа” ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2016. Л.Должинхорол /II байр/ 2. “Зүйрлэлийн хэрэглээ” (ХААИС болон АШУҮИС-ийн оюутнуудын жишээн дээр) ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2016. Б.Долгорсүрэн. АШУҮИС, ГХТ 3. Унших, бичих дасгалаар оюутны чадварыг хөгжүүлэх боломжийг судалсан нь ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2017. Т.Ганчимэг 4. Монгол хэл бичиг, найруулгазүйн хичээлийн мэдлэг, ур чадварын харьцуулсан судалгаа. ХААИС-СБТ-ийн ЭШХ. 2018. Э.Молор-Эрдэнэ
Монголын англи хэлний багш нарын холбоо. 2013
1. МААБС-ийн бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөрийн талаарх сэтгэл ханамжийн судалгаа. 2017 2. “Буяны даллагатай Жаргалант нутгийн ураг удам” Г.Доржсүрэн, Т.Төмөрбаатар, Ё.Сүхбаатар. 2018
HUM103 кодтой Монгол хэл бичиг, найруулгазүйн хичээл
1. HUM103 кодтой Монгол хэл бичиг, найруулгазүй 2. ENG273 кодтой Мэргэжлийн англи хэл /Эдийн засаг/ 3. HUM101 кодтой англи хэл 1
1. HUM103 кодтой Монгол хэл бичиг, найруулгазүй 2. ENG273 кодтой Мэргэжлийн англи хэл /Эдийн засаг/ 3. HUM101 кодтой англи хэл 1
HUM103 кодтой Монгол хэл бичиг, найруулгазүй /АЭС-ийн Агрономи, МААБС-ийн Экологийн тэнхим/
HUM103 кодтой Монгол хэл бичиг, найруулгазүй
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.