Хэрэглэгчийн мэдээлэл
бадамханд батчимэг Багш
“Гадаад хэлний сургалт болон үнэлгээнд цахим хэрэглэгдэхүүний нөлөө” ХААИС, СБТ багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2017 .“Танин мэдэх аргуудаар оюутныг идэвхжүүлэх туршилт, сургалтын дүн” ХААИС, СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2018
“Some problems of English language learners” “Гадаад хэл заах арга зүй сэтгүүл” МУБИС, 2016№44 “Difficulties and problems facing English students” Языковые проблемы перехода через культуру” Улан-Удэ, 2017 “Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх үйл ажиллааг идэвхжүүлэх нь” Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” АШУҮИС, 2018
1. .“Some obstacles to English language learning of Mongolian students” Some issues on learning content and methodology of teaching Foreign Languages” The 3rd International conference, ХААИС, ГХТ, 2016.05.05 2. “Some problems of English language learners” “Гадаад хэл заах арга зүй сэтгүүл” МУБИС, 2016№44 3.“Difficulties and problems facing English students” МУИС, “Хэл соёлын солбицол”, ОУЭШХ 2017. 05.13
”Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх үйл ажиллааг идэвхжүүлэх нь” Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам АШУҮИС 2018.03.21 "Англи хэлний ярийны хичээлийн сургалтын идэвхтэй аргуудаар хослуулан заах нь" СУИС, 2018
“Гадаад хэлний сургалт болон үнэлгээнд цахим хэрэглэгдэхүүний нөлөө” ХААИС, СБТ –ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2017 “Танин мэдэхүйн аргуудаар оюутныг идэвхжүүлэх туршилт, сургалтын дүн” ХААИС, СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2018
"English for master course” 2018
"I can do it " - Louise Hay 2015
"English for Engineering" 2018
HUM-101, HUM-102, HUM-201, HUM-115
HUM-101, HUM-102, HUM-201
HUM-101, HUM-102, HUM-113
HUM-201
HUM-201, HUM-113, HUM-114, HUM-115, HUM-117, HUM-211, HUM-213, HUM-215, HUM-217
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.