Хэрэглэгчийн мэдээлэл
төмөр амарсайхан Багш
“Оюутны англиар сонсож ойлгох арга барилд хийсэн судалгаа” 2015, “Багшийн үнэлгээ оюутны төлөвшилд нөлөөлөх нь” 2017, "Assessing university teaching" 2018
“Оюутны англиар сонсож ойлгох арга барилд хийсэн судалгаа”
“Оюутны англиар сонсож ойлгох арга барилд хийсэн судалгаа” 2016 “Багшийн үнэлгээ оюутны төлөвшилд нөлөөлөх нь” 2017 "Assessing university teaching" 2018
"Assessing university teaching"2018
“Оюутны англиар сонсож ойлгох арга барилд хийсэн судалгаа” 2016 "Гар, түүнтэй холбоотой хэлц" 2018 "Assessing teaching"2018
“Оюутны англиар сонсож ойлгох арга барилд хийсэн судалгаа” 2016 “Багшийн үнэлгээ оюутны төлөвшилд нөлөөлөх нь” 2017
English for tourism students 2014
HUM101, HUM102, HUM 201
English for tourism /self-study manual /
HUM101, HUM102
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.