Хэрэглэгчийн мэдээлэл
дампил гэрэлтуяа Багш
Төмөр Амарсайхан дампил гэрэлтуяа ХААИС-ийн 1-р ангийн оюутнуудын Англи хэл сурахад тулгамдаж буй асуудлууд Гадаад хэл заах аргазүй,хэл шинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ХААИС 2013 дампил гэрэлтуяа боловсрол тогтолцооны шинэчлэл-Багш багш эрдэм шинжилгээний бичиг ХААИС 2016 дампил гэрэлтуяа Мөнхбат Булганцэцэг some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages the 3rd annual internatianol conference ХААИС 2016 Төмөр Амарсайхан дампил гэрэлтуяа Оюутны сонсож ойлгох арга барилын судалгаа Суурь боловсролын төвийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2015 ХААИС Т.Уянга Д. Гэрэлтуяа Хэл эзэмшихүйг хэл шинжлэлийн талаас тодорхойлох нь 2018 он Д. Гэрэлтуяа Б. Отгонбаяр Л.Буянжаргал анлги хэл сурч буй оюутнуудын өөрийн үнэлгээнд өгсөн дүн шинжилгээ 2018 он
Төмөр Амарсайхан дампил гэрэлтуяа ХААИС-ийн 1-р ангийн оюутнуудын Англи хэл сурахад тулгамдаж буй асуудлууд Гадаад хэл заах аргазүй,хэл шинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ХААИС 2013 дампил гэрэлтуяа боловсрол тогтолцооны шинэчлэл-Багш багш эрдэм шинжилгээний бичиг ХААИС 2016 дампил гэрэлтуяа Мөнхбат Булганцэцэг some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages the 3rd annual internatianol conference ХААИС 2016 Төмөр Амарсайхан дампил гэрэлтуяа Оюутны сонсож ойлгох арга барилын судалгаа Суурь боловсролын төвийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2015 ХААИС Хэл эзэмшихүйг хэл шинжлэлийн талаас тодорхойлох нь Т. Уянгаа, Д. Гэрэлтуяа 2018 он
Төмөр Амарсайхан дампил гэрэлтуяа ХААИС-ийн 1-р ангийн оюутнуудын Англи хэл сурахад тулгамдаж буй асуудлууд Гадаад хэл заах аргазүй,хэл шинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ХААИС 2013 дампил гэрэлтуяа Мөнхбат Булганцэцэг some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages the 3rd annual internatianol conference ХААИС 2016
Хэл эзэмшихүйг хэл шинжлэлийн талаас тодорхойлох нь Т. Уянгаа, Д. Гэрэлтуяа, 2018 он Англи хэл сурч буй оюутнуудын өөрийн үнэлгээнд өгсөн дүн шинжилгээ Д.Гэрэлтуяа Б. Отгонбаяр Л.Буянжаргал 2018 он
мөнхбат Булганцэцэг дампил Гэрэлтуяа Орчуулах ур чадварт суралцах нь монголын Оюуны өмчийн газар 2012 D. Gereltuya T. Yuanga developing reading skill монголын Оюуны өмчийн газар 2017 он
мөнхбат Булганцэцэг дампил Гэрэлтуяа Орчуулах ур чадварт суралцах нь монголын Оюуны өмчийн газар 2012 D.gereltuya T.Yuanga developing reading skill 2018
Дампил Гэрэлтуяа мөнхбат Булганцэцэг women in business Экимто 2012,8 х.х. Дампил Гэрэлтуяа мөнхбат Булганцэцэг орчуулах ур чадвар Экимто 2012 он 7,3 х.х. англи хэлний дүрмийн эмхэтгэл Д.гэрэлтуяа 2018 он 10,5 х.х
Дампил Гэрэлтуяа мөнхбат Булганцэцэг women in business Экимто 2012,8 х.х. Дампил Гэрэлтуяа мөнхбат Булганцэцэг орчуулах ур чадвар Экимто 2012 он 7,3 х.х. developing reading skill Д.Гэрэлтуяа ,Т.Уянга 2017 он 6 х.х
Дампил Гэрэлтуяа мөнхбат Булганцэцэг women in business Экимто 2012,8 х.х.
Дампил Гэрэлтуяа мөнхбат Булганцэцэг орчуулах ур чадвар Экимто 2012,7,3 х.х. D. Gereltuya T. uyanga developing reading skill 2017 он 6.х.х
Eng 171-2 Eng 172-2
Eng 171 Eng 172 хичээлийн явцын шалгалтын тест
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.