Хэрэглэгчийн мэдээлэл
шарав түмэнжаргал Багш
2005 онд ХБНГУ ын Гумболдийн Их Сургуульд Биологийн Ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан
1. “Вирусийн гаралтай малын зарим өвчний үүсгэгчийг эмгэгт материалаас ялган тодорхойлох“-сэдэвт ШУТС ийн суурь судалгааны төсөл, 2017-2018 2. “Монгол малын үүлдэр омгуудыг генийн түвшинд тодорхойлох ба зарим халдварт өвчинд тэсвэртэй генийн судалгаа” ШУТСийн суурь судалгааны төсөл, 2017-2019 он 3. “Хивэгч малын бруцеллёз өвчний үе дэхь хээл хаялтын механизм, эрсдэлт хүчин зүйлсийн судалгаа” ШУТСийн гадаадтай хамтарсан судалгааны төсөл 2019-2021
ЖАЙКА ОУБ ын Маеди висна өвчний оношлогоо, 2021-2022
1. ШУТС-ийн санхүүжилттэй 2013-2016 онд хэрэгжсэн "Адууны ям өвчний судалгаа, дархлаа, эрүүлжүүлэх арга зам" сэдэвт төсөл 2. ХААИС-ийн санхүүжилттэй "Зарим вирусын гаралтай өвчний эсрэгтөрөгчийн мутаци үүсэх боломжийн судалгаа" сэдэвт төсөл
1 докторын ЭША удирдаж байгаа
4 магистр хамгаалсан , 5 магистрын ажил удирдаж байгаа
11 бакалавын төгсөлтийн ажил удирдаж хамгаалуулсан
нэгдүгээр зохиогчоор 4 өгүүлэл, хамтарсан зохиогчоор 12 өгүүлэл хэвлэгдсэн (IF- 1-6.5) 1. Temuujin U, Tserendorj A., TserenOchir EO., Sharav Tumenjargal, Chultemdorj Ch et al. 2019. “The First Isolation and Identification of Canine Parvovirus (CPV) Type 2c Variants during 2016–2018 Genetic Surveillance of Dogs in Mongolia.” Infection, Genetics and Evolution 73 (September): 269–75. IF-2.67 2. Sharav Tumenjargal et al., Detection and molecular characterization of equine infectious anemia virus in Mongolian horses. J Vet Med Sci. 2017 Nov 17;79(11):1884-1888. IF-0.91 3. Yu S, Sharav Tumenjargal, Braley-Mullen H. et al., CD8+ T Cells Induce Thyroid Epithelial Cell Hyperplasia and Fibrosis J Immunol. 2011 Feb 15;186(4):2655-62 4. Fang Y, Sharav Tumenjargal, Braley-Mullen H. et al., Comparison of sensitivity of Th1, Th2, and Th17 cells to Fas-mediated apoptosis . J Leukoc Biol. 2010 Jun;87(6):1019-28. 5. Gross S, Sharav Tumenjargal , Walden P. et al., Immunosuppressive mechanisms in cancer: consequences for the development of therapeutic vaccines. Vaccine. 2009 May 26;27(25-26):3398-400. Epub 2009 Feb 5. 6. Forgber M, Sharav Tumenjargal, Walden P. et al., Proteome-Based Analysis of Serologically Defined Tumor-Associated Antigens in Cutaneous Lymphoma. PLoS One. 2009 Dec 18;4(12):e8376. 7. Sharav Tumenjargal, Wiesmueller KH, Walden P. Mimotope vaccines for cancer immunotherapy. Vaccine. 2007 Apr 20;25(16):3032-7 8. Filter, M., Sharav, Tumenjargal, Walden, P., Wrede, P. et al., A Strategy for the Identification of Canonical and Non-canonical MHC I-binding Epitopes Using an ANN-based Epitope Prediction Algorithm. QSAR & Combinatorial Science vol. 25 issue 4 April 2006. p. 350 - 358 9. Bredenbeck A, Losch FO, Sharav Tumenjargal, Sterry W, Wrede P, Walden P. Identification of noncanonical melanoma-associated T cell epitopes for cancer immunotherapy J Immunol. 2005 Jun 1;174(11):6716-24. 10. Trefzer U, Herberth G, Sharav Tumenjargal, Walden P. et al., Tumour-dendritic hybrid cell vaccination for the treatment of patients with malignant melanoma: Immunological effects and clinical results Vaccine 23(17-18):2367-73 11. Trefzer U, Herberth G, Wohlan K, Milling A, Thiemann M, Sharav Tumenjargal, Sparbier K, Sterry W, Walden P. Vaccination with hybrids of tumor and dendritic cells induces tumor-specific T cell and clinical responses in melanoma stage III and IV patients. Int J Cancer 2004. 110(5): 730-740. 12. Fischer TC, Gellrich S, Muche JM, Sharav Tumenjargal, Audring H, Neitzel H, Walden P, Sterry W, Tonnies H. Analysis of cutaneous T cell lymphoma with comparative genomic hybridization (CGH) reveals a characteristic pattern of chromosomal aberrations: Correlation with the clinical course. J Invest Dermatol 2004. 122: 579-586. 13. Sharav Tumenjargal, Sterry W, Walden P. et al., Anti-tumor immune responses and tumor regression induced with mimotopes of a tumor-associated T cell epitope. Eur J Immunol 2003. 33: 3175-3185. 14. Sharav Tumenjargal, Wiesmuller KH, Walden P. Mimotopes of tumor-associated T-cell epitopes for cancer vaccines determined with combinatorial peptide libraries. Mol Biotechnol 2003. 25: 53-61. 15. Demine R, Sharav Tumenjargal, Walden P. Biochemical determination of natural tumor-associated T-cell epitopes. Mol Biotechnol 2003. 25: 71-78. 16. Linnemann T, Sharav Tumenjargal, Gellrich S, Wiesmuller K, Kaltoft K, Sterry W, Walden P. Mimotopes for tumor-specific T lymphocytes in human cancer determined with combinatorial peptide libraries. Eur J Immunol 2001. 31: 156-165.
1. Л. Цэрэннадмид, Н. Даваасүрэн, Ш.Түмэнжаргал ба бусад. Монгол хонинд дархлааны генийн өвөрмөц шинэ аллелийг илрүүлсэн дүнгээс, Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухаан Сэтгүүл, 2020 2. Ундармаа С, Даваасүрэн Н, Түмэнжаргал Ш ба бусад, Хониний уушигны аденоматозийн үүсгэгчийг илрүүлсэн нь, Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухаан Сэтгүүл, 2019 3. Даваасүрэн Н, Ундармаа С, Түмэнжаргал Ш ба бусад, Маеди висна өвчний үүсгэгчийг илрүүлсэн нь, Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухаан Сэтгүүл, 2019 (26.1) 28-33. 4. Мөнхбадрал, Ш.Түмэнжаргал, Хониний уушигны аденоматозийн судалгаа, Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухаан Сэтгүүл, 2017 5. Ш.Түмэнжаргал, С. Ундармаа. Томуугийн вирусын эс эмгэгшилтийг туршсан дүнгээс. Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухаан Сэтгүүл. 2016 6. Б.Бэлгүтэй, Ш.Түмэнжаргал. Нохойн парвовирусыг полимеразийн гинжин урвалыг ашиглан оношлох, вирусын хэвшлийг тодорхойлсон дүн. Хөдөө Аж Ахуйн Шинжлэх Ухаан Сэтгүүл. 2016 7. Sharav Tumenjargal. et al., Predominance of canine parvovirus serotype 2b in dogs of Ulaanbaatar City, Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 2015. Vol.15 (2), 71-74. in English 8. Altansukh Ts., Batbayar T., Daarimaa B., Batzorig B., Bayanzul A., Chimedtseren B., Arunaa TS., Sharav Tumenjargal. Uyangaa T., Tungalag Ch., Current topics on Horse glander in Mongolia, Mongolian Journal of Infectious Diseases, 2015(60), 29-34pp 9. Bayanzul.A, Kh.Bodisaihan , Batbayar.T, Uyangaa.T, Sharav T, B.Chimedtseren, Ts.Ariunaa, Tungalag.Ch, Takagi.M Detection of highly pathogenic PRRSV-genotype in swine farm of Mongolia. Mongolian journal of agricultural sciences, 2015, in English 10. Sharav T et al. Canine parvovirus infection in Mongolian dogs, Материалы XVIII Международной научно-практической конференции, г. Петропавловск, Республика Казахстан, 2015, 4, in english
1. Золзаяа М. Түмэнжаргал. Хөвсгөл аймагт адууны халдварт цус багадах өвчнийг илрүүлсэн дүн. Эрдмийн бичиг, Мал Эмнэлгийн Сургууль, 2018 2. Түмэнжаргал Ш, Түвшинсайхан Г. Тунгалаг Ч ба бусад. Адууны халдварт цус багадах өвчний үүсгэгчийг илрүүлсэн дүнгээс. Оношлох Эрдэм Дэвшилт Арга-УМЭАЦТЛ-Proceedings 2016 (10).84-87 3. Түмэнжаргал Ш., Б.Бэлгүтэй, Нохойн вирусийн халдварыг ПГУаар оношлох асуудалд, Эрдмийн бичиг, Мал Эмнэлэг Биотeхнологийн Сургууль, 2014 4. Түмэнжаргал Ш ба бусад. Нохойн парвовирусын хэвшилийг полимеразийн гинжин урвалаар ялган тодорхойлсон дүнгээс. Оношлох Эрдэм Дэвшилт Арга-УМЭАЦТЛ-Proceedings 2014 (8). 96-99 5. Sharav T et al., Molecular studies of canine parvovirus, Mongolian Health Science Journal 2014 in english 6. Tumenjargal S , Walden P, Cancer immunotherapy, Mongolian Health Science Journal 2012, in English 7. Түмэнжаргал Ш, Ф.Линтон, Томуугийн халдварын үe дэхь сэртэнт эсийн насжилтын ѳѳрчлѳлтийн судалгаа., Монголын Халдварт Ѳвчин Судлалын Сэтгүүл 2011 4(41)
АНУ, ХБНГУ, Швед, Австри, Польш, БНХАУ, Итали, Голланд, Бельги, Испани.. гэх мэт
fdhd
дангаараа болон магистрант, докторант, бакалавр шилдэг илтгэлүүд
хүлээгдэж буй
Дархлаа судлал сурах бичиг
зочин редактор
Сурах бичиг, Дархлаа судлал 2019он T cell epitopes and immune response in human skin cancers, 2005он докторын ЭШ бүтээл Biochemical study of RNase T1, 1998он, магистрийн ЭШ бүтээл
Шувууны зарим халдварт өвчин, 2018он, хамтран орчуулсан
Мал амьтны дархлаа судлал хичээлийн гарын авлага Aмьтны халдварт өвчнүүд
Дархлаа судлалын үндэс, Мал амьтны дархлаа судлал word, powerpoint, audio хэлбэрээр
Дархлаа судлалын үндэс, Мал амьтны дархлаа судлал word, powerpoint, audio хэлбэрээр
Дархлаа судлалын үндэс, Мал амьтны дархлаа судлал word, хэлбэрээр
Мал амьтны дархлаа судлал word, powerpoint, audio хэлбэрээр
Дархлаа судлалын үндэс, Мал амьтны дархлаа судлал word, powerpoint, audio хэлбэрээр
Дархлаа судлалын үндэс, Мал амьтны дархлаа судлал word, powerpoint, audio хэлбэрээр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.