Хэрэглэгчийн мэдээлэл
бадрах сандагдорж Багш
ШУТТ- Гүйцэтгэгчээр. Дэд төсөл
ШХА-ын “Ногоон алт” сургалтын хөтөлбөрийн баг
Жайка ОУ-ын байгууллагын дэмжлэгтэй хэрэгжсэн "Сүүний ариун цэвэр" төсөлд гүйцэтгэгчээр 2017,2018 онуудад
Бакалаврын ажил
"МЭ-ийн ажил, үйлчилгээний цагийн нормчлолыг оновчтой тогтоох" Б.Батдаваа, "МАА-н эртний мэдээлэлд малын эрүүл мэндийн талаар тусгасан байдал" Б.Уранцэцэг
ХААШУ сэтгүүлд
Олон улсын ба ОЭШХ-д
Жайка ОУБ-тай хамтарсан симпиозум
Мах сүүний эрүүл ахуй МЭС 2016.10.12 Joint Symposium
ХААИС-н ОЭШБХ-д удирдсан оюутны илтгэл оролцсон
"МАА-н эртний мэдээлэлд малын эрүүл мэндийн талаар тусгасан байдал" "МЭ-ийн сургуулийн орчны бичил биетний бохирдлын тандалт" 1 МЭ-ийн ажил, үйлчилгээний цагийн нормчлолыг оновчтой тогтоох Б.Батдаваа МЭЗ V анги МЭС-ийн ОЭШБХ, 2017 2 МЭ-ийн сүргээр хамран гүйцэтгэдэг ажил, үйлчилгээний үнэлгээг боловсронгуй болгох нь Б.Пунсалдулам МЭЗ V анги МЭС-ийн ОЭШБХ, 2017
Малын эмчийн ажлын хөлс тооцох хэрэглээний программ зохиогчын эрх авсан.
мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний ариун цэвэр, магадлан шинжилгээ
"Малын эмч" эмхэтгэл
"Сургийн эрүүл мэнд -I,II" багц
"Сүргийн эрүүл мэнд-I,II" багц
Сүргийн эрүүл мэнд-I,II
Мал эмнэл зүй. Баклаврын шинэ хөтөлбөр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.