Хэрэглэгчийн мэдээлэл
бат-очир отгонбаяр Багш
Багшийн үнэлгээ оюутны төлөвшилд нөлөөлөх нь / 2017 / , Суралцагчдын англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх арга зүйн асуудал / 2018/ , Оюутны үгсийн санг сайжруулах нь / 2015/
Дейксис хэл зүйн ухагдахуун болох нь/ 2015.04.17/, Боловсролын хөгжлийн талаарх зарим үзэл баримтлалын судалгаа/ 2015№41, Common English classroom problembs / 2015 / Үйл явц болон төрөл, арга барилыг хослуулан бичих чадварын хичээлийг заах нь 2017, Солонгос болон монгол оюутны гадаад хэл сурах онцлогийг сулалсан нь/ 2017/, Оюутны Англи хэлээр ярих чадварт тулгамдаж буй асуудал/ 2017/
Үйл явц болон төрөл, арга барилыг хослуулан бичих чадварын хичээлийг заах нь 2017, Солонгос болон монгол оюутны гадаад хэл сурах онцлогийг сулалсан нь/ 2017/, Оюутны Англи хэлээр ярих чадварт тулгамдаж буй асуудал/ 2017/
“Сурагчдын англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх арга зүйн асуудал” “Students Attitude Toward Peer Review In Academic Writing” /2015.09.21/ “Оюутны англи хэлээр эсээ бичих чадварыг бүтээлч сэтгэлгээнд нь тулгуурлан хөгжүүлэх боломжийг судалсан нь /2015.02.16/ “Мэдлэг,Туршлагаа Хуваалцъя”/Knowledge Sharing/ / 2015.12.05 / “Сурагчдын англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх арга зүйн асуудал” “Сургуулийн Өмнөх Бага,Дунд,Дээд Боловсролын Дидактикийн Тулгамдсан Асуудлууд 172-177х / 2015.11.27/
Дейксис хэл зүйн ухагдахуун болох нь/ 2015.04.17/, Боловсролын хөгжлийн талаарх зарим үзэл баримтлалын судалгаа/ 2015№41, Common English classroom problembs / 2015 / Үйл явц болон төрөл, арга барилыг хослуулан бичих чадварын хичээлийг заах нь 2017, Солонгос болон монгол оюутны гадаад хэл сурах онцлогийг сулалсан нь/ 2017/, Оюутны Англи хэлээр ярих чадварт тулгамдаж буй асуудал/ 2017/
Суралцагчдын англи хэлний үгсийн санг нэмэгдүүлэх арга зүйн асуудал /2018/ Багшийн үнэлгээ оюутны төлөвшилд нөлөөлөх нь/ 2017/ ,
Self -Learning of English vocabulary and Texts
HUM101, HUM102
HUM101, HUM102
HUM101, HUM102
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.