Хэрэглэгчийн мэдээлэл
бат отгонтөгс Сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч
"Малын эмч мэргэжилтний эрэлтэд нийцсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүйн асуудлууд" сэдэвт нэг сэдэвт бүтээл бичиж бүх шатанд хэлэлцүүлсэн ба одоогоор төгсгөлийн шатандаа явж байна.
1. John Edwards, Chris Hawkins, Ganbat.S, Otgontugs.B, Enkhtuvshin.L “Assessment of Needs and Supply of Veterinarians and Veterinary Para-professionals in Mongolia”, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) Animal Health Project (7F-06231.02), 2016
2. Б.Отгонтөгс “Мал эмнэлгийн мэргэжилтний ажил үйлчилгээний эрэлтийг судалж сургалтын хөтөлбөрт тусгах асуудалд”, Боловсрол судлал сэтгүүл, 2017, №134, х49-53 3. С.Ариунаа, Б.Отгонтөгс, Б.Пүрэвжал, Ц.Содов “Мэргэжлийн боловсролын сургууль төгсөгчдийн эрэлт ба хөдөлмөр эрхлэлтийн зарим асуудал”, Боловсрол судлал сэтгүүл, 2017, №137, х58-64
1.Б.Отгонтөгс “Мал эмнэлгийн шаталсан сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад шинжилгээ хийсэн нь”, ОИС-ийн ЭШБ, 2016, №16, х 10-16 2.Б.Отгонтөгс, А.Гомбожав, С.Бүрэнжаргал “Малын их эмч мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн чанарын шинэчлэл”, Үр дүнд суурилсан боловсрол” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2016, №1, х31-34 3.Gombojav А., Otgontugs B. “Veterinary education in Mongolia (Veterinary curriculum revision)” The 15th Asian Association of Veterinary Schools Congress, 2016, Conference and Proceeding, p31-32 4.Otgontugs B., Gombojav А., Burenjargal S.,“ Veterinarian licensure examination in Mongolia” The 16th Asian Association of Veterinary Schools Congress and 33th World veterinarian congress, Conference and Proceeding 5.Б.Отгонтөгс “Малын эмчийн эрэлтийг судалсан нь”, ОИС-ийн ЭШБ, 2017 он, №17 6.Б.Отгонтөгс, Ц. Содов “Сургалтын спираль хөтөлбөрийг малын эмч мэргэжлийн сургалтанд хэрэглэх арга зүйн асуудалд”, “Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, №1, 2017 он, Дархан
1.Б.Отгонтөгс “Английн хатан хааны мал эмнэлгийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрын талаар харьцуулсан судалгаа” “Эрүүл мал эрдэнэ”, 2015 оны №2, х11-16 2.С.Бүрэнжаргал, Б.Отгонтөгс “Мал эмнэлгийн сургуулийг шинээр төгсөн гарч буй малын эмчийн заавал эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадвар, чадамж”, Монголын мал эмнэлэг, 2015 оны №3/116, х19-26 3.С.Бүрэнжаргал, Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжлийн бакалаварын сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл”, Монголын мал эмнэлэг, 2015 оны № 5/118, х17-19 4.Otgontugs B. “From traditional to an integrated veterinary curriculum” Journal of Agricultural Sciences, 2017 5.С.Ганбат, А.Гомбожав, Б.Отгонтөгс “Малын эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ”, Малын эрүүл мэндийг хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, №1, 2017 он
1.Б.Отгонтөгс “Английн хатан хааны мал эмнэлгийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрын талаар харьцуулсан судалгаа” “Эрүүл мал эрдэнэ”, 2015 оны №2, х11-16 2.С.Бүрэнжаргал, Б.Отгонтөгс “Мал эмнэлгийн сургуулийг шинээр төгсөн гарч буй малын эмчийн заавал эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадвар, чадамж”, Монголын мал эмнэлэг, 2015 оны №3/116, х19-26 3.С.Бүрэнжаргал, Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжлийн бакалаварын сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл”, Монголын мал эмнэлэг, 2015 оны № 5/118, х17-19 4.Otgontugs B. “From traditional to an integrated veterinary curriculum” Journal of Agricultural Sciences, 2017 5.С.Ганбат, А.Гомбожав, Б.Отгонтөгс “Малын эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ”, Малын эрүүл мэндийг хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, №1, 2017 он 5.Б.Отгонтөгс “Мал эмнэлгийн мэргэжилтний ажил үйлчилгээний эрэлтийг судалсан нь”, ХААИС-ийн МЭС-ийн эрдмийн бичиг, 2016, х101-107 6.Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжлийн бакалаврын сургалтанд сургалтын спираль хөтөлбөрийг хэрэглэх арга зүйн асуудалд” ХААИС-ийн, МЭС-ийн Эрдмийн бичиг-2017, х 91-97
1.Б.Отгонтөгс, Ц. Содов “Сургалтын спираль хөтөлбөрийг малын эмч мэргэжлийн сургалтанд хэрэглэх арга зүйн асуудалд”, “Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд, Дархан, 2017.05.06 2. Б.Отгонтөгс, С.Бүрэнжаргал, А.Гомбожав “Малын эмч” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн чанарын шинэчлэл, “Үр дүнд суурилсан боловсрол” эрдэм шинжилгээний хуралд, 2016.12. 23 3. С. Ганбат, А.Гомбожав, . Б.Отгонтөгс “Малын эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ”, Малын эрүүл мэндийг хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим асуудал эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2017. 04. 20 4.Б.Отгонтөгс, С.Ариунаа, Б. Пүрэвжал, Ц. Содов “Мэргэжлийн боловсролын сургууль төгсөгчдийн эрэлт ба хөдөлмөр эрхлэлтийн онол арга зүйн зарим асуудал”, “Хөдөлмөрийн зах зээлийн асуудлууд; одоогийн байдал, хэтийн төлөв” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд, Дархан, 2017.08.28 5. Б.Отгонтөгс, А.Гомбожав “Veterinary education in Mongolia”, ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургуулийн 75 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний хуралд, УБ, 2017.12.03
1. Otgontugs B., Gombojav A., “Veterinary education in Mongolia”, 15th Asian Association of veterinary Schools Congress, Oct 20-22, 2016, Taiwan 2. Otgontugs B., Gombojav А., Burenjargal S., Batsuh B., “Veterinarian licensure examination in Mongolia” The 16th Asian Association of Veterinary Schools Congress and 33th World veterinarian congress, Aug 27~31, 2017, Korea
1. Otgontugs B., Gombojav A., “Veterinary education in Mongolia”, 15th Asian Association of veterinary Schools Congress, Oct 20-22, 2016, Taiwan 2. Otgontugs B., Gombojav А., Burenjargal S., Batsuh B., “Veterinarian licensure examination in Mongolia” The 16th Asian Association of Veterinary Schools Congress and 33th World veterinarian congress, Aug 27~31, 2017, Korea 3. Б.Отгонтөгс, Ц. Содов “Сургалтын спираль хөтөлбөрийг малын эмч мэргэжлийн сургалтанд хэрэглэх арга зүйн асуудалд”, “Дээд боловсролын сургалтанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх асуудалд” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд, Дархан, 2017.05.06 4. Б.Отгонтөгс, С.Ариунаа, Б. Пүрэвжал, Ц. Содов “Мэргэжлийн боловсролын сургууль төгсөгчдийн эрэлт ба хөдөлмөр эрхлэлтийн онол арга зүйн зарим асуудал”, “Хөдөлмөрийн зах зээлийн асуудлууд; одоогийн байдал, хэтийн төлөв” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд, Дархан, 2017.08.28
1. Б.Отгонтөгс “Мал эмнэлгийн сургуулийг шинээр төгсөн гарч буй малын эмчийн заавал эзэмшсэн байх мэдлэг, ур чадвар, чадамж”, ХХААЯ, ХААИС-ийн хамтарсан зөвлөгөөнд, 2015 оны 5 сар 2. Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжлийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл”, “Төвийн бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудлууд-2015” сэдэвт онол үйлдвэрлэлийн бага хурал, Хөвсгөл, Мөрөн хот 3. Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжлийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл”, “Говийн бүсийн мал эмнэлгийн чухал асуудлууд-2015” сэдэвт онол үйлдвэрлэлийн бага хурал, Дорноговь, Сайншанд хот 4. Б.Отгонтөгс, С.Бүрэнжаргал, А.Гомбожав “Малын эмч” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн чанарын шинэчлэл, “Үр дүнд суурилсан боловсрол” эрдэм шинжилгээний хуралд, 2016.12. 23 5. Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжилтний эрэлтэд баримжаалсан сургалтын спираль хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн судалгаа” МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн хурал, УБ, 2017.03.22
1. Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжилтэн бэлтгэх бакалаварын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөр” ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургуулийн хөтөлбөрийн хорооны хурал (2015) 2. Б.Отгонтөгс “Малын эмч мэргэжилтэн бэлтгэх бакалаварын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөр” ХААИС-ийн Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны хурал (2015) 3. Б.Отгонтөгс, А.Гомбожав “Veterinary education in Mongolia”, ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургуулийн 75 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний хуралд, УБ, 2017.12.03
"Халдваргүй өвчин судлал" профессорын багийн гишүүн
Ц.Батчулуун, Б.Отгонтөгс “Амьтны биеийн бүтэц зүй” 4 хх, 2015 Ц.Батчулуун, Б.Отгонтөгс “Амьтны биеийн бүтэц зүй” лекцийн хураангуй, 2 хх, 2016
Эрхтэн тогтолцоонд суурилсан 7 багц хичээл тус бүрийн үлэмж бүтцийн чиглэлийн лекцийн хичээлийн иж бүрдлийг хийсэн.
Эрхтэн тогтолцоонд суурилсан 7 багц хичээл тус бүрийн үлэмж бүтцийн чиглэлийн дадлагын хичээлийн иж бүрдлийг хийсэн.
Эрхтэн тогтолцоонд суурилсан 7 багц хичээл тус бүрийн үлэмж бүтцийн чиглэлийн хичээлийн бие даалтын иж бүрдлийг хийсэн.
Малын анатоми
"Жишил анатоми" магистрын хичээлийн хөтөлбөр сайжруулсан.
"Жишил анатоми" магистрын хичээлийн хөтөлбөр сайжруулсан (2018 он).
"Адууны хэвийн анатоми, физиологи" хичээлийн хөтөлбөр шинээр боловсруулсан (2017 он).
"Малын эмч" мэргэжлийн баклаварын сургалтын хөтөлбөр шинэчлэн боловсруулахад оролцсон (2015 он).
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.