Хэрэглэгчийн мэдээлэл
төмөрням ганчимэг Багш
МУБИС, МУИС - Эрдэнэт, АШУИС, Хангай дээд сургууль
Дотоодын их дээд сургуулиуд болон ХААИС-ийн хэмжээнд
МУИС-Эрдэнэт, ХААИС-ийн ХУТ-ээс зохион байгуулсан
МУБИС, АШУИС, Хангай дээд сургууль
ХААИС-БУС, ХААИС-СБТ
Reading manual /for pre-intermediate students/
Cutting edge сурах бичгээр
Cutting edge сурах бичгийн хүрээнд
Cutting edge сурах бичгийн хүрээнд
Cutting edge сурах бичгээр
Cutting edge сурах бичгээр
Хос хөтөлбөрийн орос хэлний хичээлээр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.