Хэрэглэгчийн мэдээлэл
дондов эрдэнэбаатар Ахлах багш
Монгол, Орос улсын боловсролын сүүлийн арван жилийн харьцуулалт дээр тулгуурласан боловсорлын шинэчлэл 2012он
Бүтээмж өндөртэй технологи ашиглан сүүний ямааны цөм сүрэг ,сүү ,сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх . Цөм технологийн төсөлийн судалгааны ажлыг хамтран судалж ажилссан болно. Гэрээт судлаачаар МААЭШХ-н Захирал Доктор Т.Батсүх ,Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал Б.Бейсен нарын хамтран гүйцэтгэсэн болно.
Газрын эрх зүйн зөрчил түүнийг бууруулах арга зам Б.бадам гарав магистрын ажил хамтран удирдсан Ч.Баасанжаргал ХААИС АЭС 2015он,Тариалангийн газрын үр ашгийг дээшлүүлэх ньБ.Балжин ням ХААИС АЭС 2017 он мэргшссэн магистр хамтран удирдсан Ч.Баасанжаргал
Суурь боловсролын төвийн эрдэм шинжилгээний эмхтгэл 2014-2018 он хэвлүүлсэн болно
Биеийн тамир спортын онол, арга зүй сэтгүүл, Монголын хөдөө сонин , Монголын дээд боловсрол сэтгүүл ,2015-2018 он
Судалгааны чиглэл болон зааж буй хичээлтэй холбоотойгоор дотоод , гадаад сургуулийн хэмжээнд илтгэл хэлэлцүүлж өгүүлэл хэвлүүлсэн болно 2007-2018 он
ОХУ -н улан удэ Хөдөө аж ахуйн академи 2016 он, Улаан баатар МУБИС Орчин үеийн боловсролын бодлого ,менежмент олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2017 он,Улаан баатар МУБИС Орчин үеийн боловсролын үнэлгээ ,чанар шинэчлэл олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2018 он,
Хүрэлтогоот-2018 Газар зүй, Геологийн салбарын залуу Эрдэмтэн судлаачдын бүтээл, Хөдөө аж Ахуйн Инженерийн шинжлэх ухаан, технологи /тусгай дугаар 2018 он /
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс 2018он ном
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс . Хичээлийн агуулага ,сургалтанд ашиглах зорилгоор Л.Сосор барам, Б.Оюун билэг нартай хамтран хэвлүүлсэн болно.
Газрын эрх зүй АЭС-н багш Доктор Ч. Баасан жаргал Автортай номыг редактор хийсэн болно 2018 он
Гамшгаас хамгаалах хичээлтэй холбоотой үзүүлэн самбар зөвлөмж тараах материал зэрэгүүдийг хийсэн болно.
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлтэй холбогдолтой гарын авлага, зөвлөмж, үзүүлэн хичээл, самбар .
Сүүлийн үеийн судалгаа, тоо баримт болон мэргэжлийн хөтөлбөрт уялдуулан ,шинэчлэн боловсруулсан болно
Тухайн хичээлийн сэдэвүүдэд шинэчлэлт хийж батлуулсан . Мөн мэргэжилийн ангиудын онцлогт тохируулан харьцуулсан сэдэвүүд оруулсан болно.
Бие даалтын хичээлийн удирдамж батлуулж дүгнэдэг болно. / илтгэл , реферат/
Хичээлийн лекц ,семинарыг бүрэн хөрвүүлсэн болно. Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс 2017он
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийн лекц семинарыг бүрэн хөрвүүлж оруулсан болно 2018 он
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийн лекц,семинар,бие даалтын сэдвүүдийг шинэчлэн боловсруулж батлуулсан болно. 2017он Салбар сургуулийн мэргэжлийн ангийн онцлогт тохируулан оруулсан болно
Инженер технологийн сургуулийн Инженер механикийн ангийн хөтөлбөр олон улсын магадланд ороход хөтөлбөрийг өгч оролцуулсан болно. Лекц, семинар, бие даалтын хөтөлбөрийг өгсөн болно.
Инженер технолгийн сургууль Инженер механик хөтөлбөр ,Эдийн засаг бизнесийн сургууль Нягтлан бодох бүртгэл хөтөлбөр .
Агро экологийн сургуулийн нэг мэргэжлийн хөтөлбөр дотоодын магадланд хичээлийн хөтөлбөр өгч оруулсан болно. 2018 он мөн мэрэгжилийн хөтөлбөрүүд магадланд ороход бүх хөтөлбөрт хичээлийн стандарт төлөвлгөөг өгч оролцуулдаг болно.
инженер технологийн сургууль Цахилгаан хангамжийн хөтөлбөр дотоодын магдлан итгэмжлэлд хөтөлбөр өгсөн болно хичээлийн
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.