Хэрэглэгчийн мэдээлэл
хүдэр бүрэнжаргал Ахлах багш
Цахилгаан хангамжийн оюутнуудад зориулсан Англи хэлний гарын авлага, бие даалтын хамт, мөн е-хичээл иж бүрдэл
Цахилгаан хангамжийн оюутнуудад зориулсан Англи хэлний хичээлийн дадлага хичээлийн иж бүрдэл, Монгол хэл, найруулга зүй хичээлийн бие даалтын иж бүрдэл
Цахилгаан хангамжийн мэргэжлийн оюутнуудад зориулсан мэргэжлийн англи хэлний хичээлийн бие даалтын иж бүрдэл Монгол хэл, найруулга зүйн хичээлийн бие даалтын иж бүрдэл
Цахилгаан хангамжийн оюутнуудад зориулсан мэргэжлийн Англи хэлний хичээлийн Е-хичээлийн иж бүрдэл
Хос хөтөлбөрийн Хятад хэлний 10 иж бүрдэл хөтөлбөр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.