Хэрэглэгчийн мэдээлэл
цэвэгмид халиунаа Ахлах багш
Боловсруулсан
1.Plos one 2. Ann Clin Cytol Pathol 4(4):1106
1.Цэрэнлхам П, Нарангэрэл Б, Алтанхүү Б., Халиунаа Ц. (2017) Хүнсний халдварт хордлого үүсгэгч E.coli O157 нянгийн молекул биологийн болон эрсдлийн судалгааны дүнгээс. МЭС-ийн Эрдмийн бичиг. 75 жилийн ойд зориулан гаргасан тусгай дугаар. Хуудас 15-19 2. Хэрлэн Б., Насан-Өлзий Ц., Цэрэнлхам П., Амгаланбаатар Г., Халиунаа Ц. (2017) Результаты сравнения методов фенол хлороформа и набора реагентов (Qiagen) для выделения ДНК из тканей животных. Материалы международной научно-практической конференции “Состояние и пути развитие производства и переработки продукции животноюодства, охотничьего и рыбного хозяйства” посвященной 85-летию технологического факультета БГСХА имени В. Р. Филиппова. Улан-удэ, стр. 112-115 3. Халиунаа (2017). Филаментовирус из пасеки Монголии. Журнал Пчеловодство #3, p. 14-15 (in Russian) 4. Khaliunaa et al (2018) A helminthological record on free-ranging pikas and rodents collected from Tibetan plateau, China: Preliminary results. Ann Clin Cytol Pathol 4(4):1106 5. Халиунаа и др. (2018) Содержание аминокислоты пролин в меде разного ботанического происхождения. Материалы XXI Международной научно-практической конференции “Аграрная наука-сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии”
2017 онд МЭС-ийн 75 жилийн ойн материалд
Helminth distribution in Bayanhongor
2017 онд Халиунаа Ц. (2017) Результаты сравнения методов фенол хлороформа и набора реагентов (Qiagen) для выделения ДНК из тканей животных. Материалы международной научно-практической конференции “Состояние и пути развитие производства и переработки продукции животноюодства, охотничьего и рыбного хозяйства” посвященной 85-летию технологического факультета БГСХА имени В. Р. Филиппова. Улан-удэ, Халиунаа Ц. Зөгийн баланд тавигдах олон улсын стандарт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга. Азийн хөгжлийн банкны “ХАА-н бүтээгдхүүний сүлжээ” төслийн хүрээнд тавьсан илтгэл. Улаанбаатар-Дархан хот, 2017 оны XII.01 2015 онд Khaliunaa Ts. et al. The current status of beekeeping in Mongolia. Oral presentation at the 44 Apimondia congress, 16-20 Sept. 2015, Korea (in English) Khaliunaa Ts. Prevalence and infection intensity of Nosema in honeybee (Apis mellifera L.) colonies in Mongolia. Poster presentation at the 44 Apimondia congress, 16-20 Sept. 2015, Korea (in English) Khaliunaa Ts et al., Honeybee diseases of Mongolia: 1. Bee viruses and microsporidian revealed from bees in Mongolia and its molecular detection; 2. Haplotype of Varroa mite distributed in Mongolia /Oral presentations for PhD and MSc students at the Graduate School of Mongolian University of Life Sciences, 2015 (in Mongolian) 2014 онд Khaliunaa Ts. et al. Useful insect health in Mongolia: European conference of Apidology, Mursia, Spain 2014 (in English) Khaliunaa Ts. et al.. Endosymbiotic bacteria: Arsenophonus spp. Poster presentation for EURBEE 6. European conference of Apidology, Mursia, Spain 2014 (in English) Khaliunaa Ts. First report of honey bee viruses from Mongolia. Oral presentation on 12th Asian Apicultural conference. Antalya, Turkey 2014 (in English)
2018 ond Khatantuul and Khaliunaa. Helminth distribution in Bayanhongor province/ New generation towards agricultural sustainable development" conference, 2018 2017 ond Доржжүгдэр, Халиунаа "Гүүний эхэсээс бага молекулт нэгдэл ялгах оролдлого" Оюутны ЭШ хурал 2016 ond Б. Насан Өлзий, Халиунаа МЭ-ийн сургалтад ашиглаж буй мэлхийн орчны тавлаг байдалд хийсэн дүгнэлт Г. Цэрэнлхам, Халиунаа Хүнсний хордлого үүсгэгч нян илрүүлсэн дүнгээс Х. Хэрлэн, Халиунаа ДНХ ялгах аргуудыг харьцуулсан дүн Д. Долгормаа, Халиунаа (МЭХ-ийн хурал) Сарлагийн бруцеллез оношлосон дүн
МЭС ЭЗ
MSc хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн
Saudia Arabia biology
Methods of assessments in veterinary students
Мал эмнэлгийн сургалтад оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх аргууд
1. Молекул биологи 2. МА-ны физиологи 3. Зүрх амьсгалын эрхтэн тогтолцоо
1. Паразит судлал 2. Молекул биологи 3. МА физиологи/ мэргэжлийн бус анги 4. Зүрх амьсгалын эрхтэн тогтолцоо Мол биол 5. Ялгаруулах эрхтэн тогтолцоо Гистологи 6. Мэдрэхүйн эрхтэн Гистологи
1. Молекул биологи 2. МА физиологи/ мэргэжлийн бус анги 3. Зүрх амьсгалын эрхтэн тогтолцоо Мол биол 4. Ялагруулах эрхтэн тогтолцоо Гистологи
Мал эмнэлгийн паразит судлал (5 бүлэг тус бүрээр) 2009-2010 оны хич жилд боловсруулсан
тийм
тийм
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.