Хэрэглэгчийн мэдээлэл
сүрэнхорлоо оюунчимэг Тэнхмийн эрхлэгч
Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судалсан нь, 2013 он
Улс төрийн дискурс дэх метафорын харьцуулсан судалгаа /АНУ болон Монгол улсын ерөнхийлөгчдийн илтгэлийн жишээн дээр/ Магистрын ажил 2015 он. Олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн оюутан Н.Тэмүүжин
1. Бөө мөргөлтэй холбоотой нэр томъёоны орчуулга., 2014 он. БАЖМ–ийн оюутан У.Өлзийжаргал 2. Монгол үндэсний цагаан идээний нэршлийг гадаадын жуулчдад тайлбарлах нь., 2015 он. БАЖМ–ийн оюутан М.Үүрийнцолмон 3. Загас агнуурын аялал жуулчлалтай холбоотой нэр томъёоны Монгол-Англи, Англи-Монгол хэлний өврийн толь бичиг зохиох нь., 2016 он. БАЖМ–ийн оюутан Н.Амарбаатар 4. Монгол улсад сүм хийдийн амьдралтай /temple stay/ танилцах аялалыг зохион байгуулах боломж., 2017он БАЖМ–ийн оюутан н.Даваацэрэн
1. Халдварт өвчний дискурс дэх метафорын анализ., Хэл шинжлэл, боловсрол судлал, орчуулгын онол, хэрэглээ ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл, МУИС, Гадаад хэл, соёлын сургууль 2013, 74-80 хуудас, 0.43 х.х 2. Халдварт өвчний дискурс дэх метафорын анализ., Гадаад хэл заах арга, хэлшинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ОУ-ын ЭШ бага хурлын эмхэтгэл, ХААИС-ийн Гадаад хэлний төв 2013, 184-194 хуудас, 0.68 х.х 3. Метафорын нийгэм, соёлын үүрэг., ХИС-ийн Эрдмийн бичиг 2013, 0.43 х.х 4. Foreign Language as one of the criteria of Education quality Научно-практический журнал., Вестник 2014. Хамтран зохиогчт О.Энхдэлгэр Швецова С.В 5. Развитие и тенденция преподавания иностранных языков в Монголии в условиях глобализации., Научно-практический журнал. Вестник 2014. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр, Швецова С.В 6. Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судалсан нь ., Орхон их сургууль, Эрдэм шинжилгээний бичиг 2014, №14, 104-114 хуудас, 0.68х.х. Хамтран зохиогч Ц.Цэен-Ойдов 7. Даяаршлын үеийн хэлний бодлогын асуудалд., Гадаад хэл заах арга, хэлшинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ОУ-ын ЭШ бага хурлын эмхэтгэл, ХААИС-ийн Гадаад хэлний тэнхим 2015, 253-257 хуудас, 0.31 х.х. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр
1. Иностранные языки как один из критериев в обеспечении качества образования., Непрерывное образование как фактор устойчивого карьерного роста Иркутск, 2014, стр 78-82, 0.25 х.х. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр, Швецова С.В 2. Даяаршлын үеийн хэлний бодлогын асуудалд ., Гадаад хэл заах арга, хэлшинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ОУ-ын ЭШ бага хурлын эмхэтгэл, ХААИС-ийн Гадаад хэлний тэнхим 2015, 253-257 хуудас, 0.31 х.х. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр 3. Potato farm development in Mongolia., 2015 он. Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Harbin, China. 4. Innovation and Science park in Mongolia., 2017. Great wall company. Beijing, China 5.Метафорын нийгэм, соёлын үүрэг., ХИС-ийн Эрдмийн бичиг 2013, 0.43 х.х 6. Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судалсан нь ., Орхон их сургууль, Эрдэм шинжилгээний бичиг 2014, №14, 104-114 хуудас, 0.68х.х. Хамтран зохиогч Ц.Цэен-Ойдов 7. Даяаршлын үеийн хэлний бодлогын асуудалд., Гадаад хэл заах арга, хэлшинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ОУ-ын ЭШ бага хурлын эмхэтгэл, ХААИС-ийн Гадаад хэлний тэнхим 2015, 253-257 хуудас, 0.31 х.х. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр
1. Иностранные языки как один из критериев в обеспечении качества образования., Непрерывное образование как фактор устойчивого карьерного роста Иркутск, 2014, стр 78-82, 0.25 х.х. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр, Швецова С.В 2. Даяаршлын үеийн хэлний бодлогын асуудалд ., Гадаад хэл заах арга, хэлшинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ОУ-ын ЭШ бага хурлын эмхэтгэл, ХААИС-ийн Гадаад хэлний тэнхим 2015, 253-257 хуудас, 0.31 х.х. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр 3. Potato farm development in Mongolia., 2015 он. Heilongjiang Academy of Agricultural Sciences, Harbin, China. 4. Innovation and Science park in Mongolia., 2017. Great wall company. Beijing, China
1.Метафорын нийгэм, соёлын үүрэг., ХИС-ийн Эрдмийн бичиг 2013, 0.43 х.х 2. Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судалсан нь ., Орхон их сургууль, Эрдэм шинжилгээний бичиг 2014, №14, 104-114 хуудас, 0.68х.х. Хамтран зохиогч Ц.Цэен-Ойдов 3. Даяаршлын үеийн хэлний бодлогын асуудалд., Гадаад хэл заах арга, хэлшинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв ОУ-ын ЭШ бага хурлын эмхэтгэл, ХААИС-ийн Гадаад хэлний тэнхим 2015, 253-257 хуудас, 0.31 х.х. Хамтран зохиогч О.Энхдэлгэр
Гадаад нхэлний сургалтын үнэлгээ., СБТ 2017
МУИС-ийн Күнзийн төвийн захирал, ХИС-ийн докторант Zhu Junli "The Metaphor Theory and Chinese Students’ Metaphoric Competence" сэдэвт докторын ажлын хамгаалуулах зөвлөлд нэмэлт гишүүнээр ажилласан.
Some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages /хянан тохиолдуулсан/ Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал эмхэтгэл ХААИС, ГХТ 17.18х.х 2016
1.Strategy of Wageningen University /Англи хэлнээс Монгол хэл уруу орчуулга/ 2016
1. Some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages, 2016 2. Биотехнологийн ангийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага, 2017 3. Таваар судлалын ангийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага, 2017 4. Барилгын инженерийн ангийн оюутнуудад зориулсан гарын авлага, 2018
1. English /test book for Pre-Intermediate students/, 2016 он 2. Байгаль орныг хамгаалах технологийн ангийн оюутнуудад зориулсан Англи хэлний гарын авлага, 2017 он 3. Солонгос хэлний анхан шатны гарын авлага, 2018он
Монгол хэл бичиг, найруулгазүйн хичээлийн лекцийн иж бүрдэл
1. Ерөнхий англи хэлний хичээлийн дадлагын конспект, тараах материал, аудио, видео хичээл 2. Солонгос хэлний хичээлийн дадлагын конспект, тараах материал, аудио, видео хичээл 3. Байгаль орчныг хамгаалах технологийн оюутнуудад зориулсан мэргэжлийн англи хэлний хичээлийн далагын коспект, тараах материал,
1.Ерөнхий англи хэлний хичээл 2. Солонгос хэлний хичээл 3. Байгаль орчныг хамгаалах технологийн оюутнуудад зориулсан мэргэжлийн англи хэлний хичээл бие даалтын гарын авлага, тараах материал
Хэлшинжлэлийн магистрант оюутнуудад заадаг 1. Бүтээвэрзүй хичээл, 2. Метафор судлал хичээлийн ppt, видео хичээлүүдийг бэлтгэсэн.
1. Ерөнхий англи хэлний хичээлийн дадлагын конспект, тараах материал, аудио, видео хичээл 2. Солонгос хэлний хичээлийн дадлагын конспект, тараах материал, аудио, видео хичээл 3. Байгаль орчныг хамгаалах технологийн оюутнуудад зориулсан мэргэжлийн англи хэлний хичээлийн далагын коспект, тараах материал, kahoot, nearpot, sur.mn программын хичээл, тест
Хэлшинжлэлийн магистрант оюутнуудад заадаг 1.Бүтээвэрзүй хичээл, 2. Метафор судлал хичээлүүдийн агуулгыг орчин үеийн судалгааны чиг хандлагад нийцүүлэн шинэчлэсэн.
Орхон их сургуульд Хэлшинжлэлийн магистрант оюутнуудад 1. Бүтээвэрзүй хичээл, 2. Метафор судлал
1. Англи хэлний хос хөтөлбөр 2. Орос хэлний хос хөтөлбөр 3. Солонгос хэлний хос хөтөлбөр 4. Хятад хэлний хос хөтөлбөр сайжруулах, шинэчлэн боловсруулах, хичээлийн дүйцэл хийхэд оролцсон.
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.