Хэрэглэгчийн мэдээлэл
мял оюунчимэг Дэд профессор
“Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх практик чадварыг хөгжүүлэх нь “ 2013 онд ХИС-д Боловсрол судлалын ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.
Фулбрайтын Англи хэлний туслах багш хөтөлбөр, ХААИС, ГХАА, ГХТ 2012, 2013 ОХУ-ын эрдэмтэдтэй хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, ШУТСан- МУБИС 2015.06.10
“Гадаад хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэхүйг хөгжүүлэх онол арга зүйн асуудалд” МУБИС, “Гадаад хэл заах аргазүйн асуудал” сэтгүүл №30, 2011 “Англи хэлний ярианы чадварыг хөгжүүлэхэд интерактив технологи ашиглах нь ” ХААИС, БУС Эрдмийн бичиг, 2014 “Оюутны хөгжлийн зарим шинжийг судалсан нь ” ХААИС, БУС Эрдмийн бичиг, 2014 “Мэргэжлийн англи заах арга зүй” ХААИС, Суурь боловсролын төв, 2015. 03.27 “Танин мэдэх аргуудаар оюутныг идэвхжүүлэх туршилт, сургалтын дүн” ХААИС, СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2018 “Англи хэл сурахад гарах хүндрэлүүд” ХААИС, СБТ, Эрдмийн бичиг, 2015 “Гадаад хэлний сургалт болон үнэлгээнд цахим хэрэглэгдэхүүний нөлөө” ХААИС, СБТ –ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2017 “Англи хэлний сургалтаар суралцагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх нь” ХААИС, СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2018 “Education Information System” ХААИС, СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2018
1.“Соверменное положение и планирование кредит часов для занятий по специальному английскому языку в вузах Монголий” Представительство Правительства Москвы в Улан-Баторе. 3.6xx Улан-Баторский филиал ГОУ ВПО “Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, 2010.10.22 2.“Планирование количество кредит часов (ECTS) для занятий по специальному английскому языку в вузах Монголиий” Сборник статей международной научно-практической конференции г. Иркутск. 2010. Часть I 3.“Преподавание специального английского языка в вузах Монголии” Сборник статей международной научно-практической конференции г. Иркутск. 2011 4.“Формирование словесника для учебного,аграрного словаря,ориентированного на монгольскую аудиторию” Сборник статей международной научно-практической конференции г. Иркутск. 2012. Часть II 5.“Гадаад хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэхүйг хөгжүүлэх нь” МУБИС, “Гадаад хэл заах аргазүйн асуудал” сэтгүүл №31, 2012 6.“Aнгли хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэхүйг хөгжүүлэх нь” ХИС, “ Эрдмийн бичиг” 2012 7.“Aнгли хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэхүйг хөгжүүлэх асуудал” МУБИС, “Гадаад хэл заах аргазүйн асуудал” сэтгүүл №35, 2013 8.“Aнгли хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх практик чадварыг хөгжүүлэх нь” МУБИС, “Гадаад хэл заах аргазүйн асуудал” сэтгүүл №41, 2014 9.“Оюутны төлөвшил, хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлоход гадаад хэлний сургалтын нөлөө” ШУТИС-КТМС, “Оюутны төлөвшил ба гадаад хэлний мэдлэг” 2014.04.25 10.“Cognition and Second Language Instruction” “Ways of Improving Student Motivation in Learning Foreign Languages”, FLC, MULS, 2014 11.“Мотивация в учебной деятельности” Международная научно-практическая конференция Русистика на Северо-Востоке России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 2014.09.11 Якутск 15.“Teacher education for virtual schooling” Deseret center, 2015 16.“Learner-centered teaching” Отгонтэнгэр их сургууль “ Англи-хэл-Боловсрол” 2015 16.“Гадаад хэлний тулгамдсан асуудлууд” АШУҮИС, “ Гадаад хэлний сургалт, судалгааны өнөөгийн ба орчин үеийн чиг хандлага” 2015 17. “Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал” АШУҮИС, “ Гадаад хэлний сургалт, судалгааны өнөөгийн ба орчин үений чиг хандлага” 2015 18.“Мэргэжлийн англи хэл заах технологи” МУБИС, ГХЗАА сэтгүүл “Гадаад хэлний сургалтын технологийн шинэчлэл” 2015№ 38 19.“Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйлс” МУБИС, ГХЗАА сэтгүүл “Экологийн боловсролын менежмент” 2015 20.“Мэргэжлийн англи хэл заах арга зүйн асуудал” “На Стыке Культур Европа-Россия-Азия: Этнос, Язык, Коммуникация” Меж. конф, 2016 21.“Англи хэл суралцагчдад тулгарч буй бэрхшээл” “На Стыке Культур Европа-Россия-Азия: Этнос, Язык, Коммуникация” Меж. конф, 2016 22.“Some problems of English language learners” “Гадаад хэл заах арга зүй сэтгүүл” МУБИС, 2016№44 23.“Global social welfare and International cooperation of South Korea and Mongolia” The 1st PYEONGTAEKSI Multicultural Global Welfare Forum, PYEONGTAEK University, 2017 24.“Difficulties and problems facing English students” “Языковые проблемы перехода через культуру” Улан-Удэ, 2017 25.“Professionalism of a teacher in the information society; formation and problems of improvement” The 3rd International scientific conference, Prague, 2017 26.“Компьютерийн ухааны онол, практикийн өнөөгийн чиг хандлага” МУИС, Эрдмийн бичиг, 2017 27.“Improving learners’ English knowledge and skills” “Language studies-modern trends in foreign language teaching” СЭЗДС, 2018 28.“Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх үйл ажиллааг идэвхжүүлэх нь” Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” АШУҮИС 2018
1.“Гадаад хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэхүйг хөгжүүлэх нь” “Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал” сэтгүүлийн 10 жилийн ойд зориулсан ОУЭШ-ний бага хурал МУБИС, 2012. 01.12 2. “Developing students cognition through Foreign Language Instruction” “Гадаад хэл, заах арга, хэл шинэчлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” сэдэвт ОУЭШХ ХААИС, ГХТ, 2012. 04.28 3. “ХААИС-ийн мэргэжлийн англи хэлний хичээлийн өнөөгийн байдал” “Гадаад хэл, заах арга, хэл шинэчлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” сэдэвт ОУЭШХ ХААИС, ГХТ, 2012. 04.28 4.Формирование словесника для учебного,аграрного словаря,ориентированного на монгольскую аудиторию России, Иркутск 2012. 05.26 5.“Teacher Education for Virtual Schooling” “The International Conference for Foreign Language Education teaching methods” UB, Mongolia 2015. 03.21 6.“Some obstacles to English language learning of Mongolian students” “Some issues on learning content and methodology of teaching Foreign Languages” The 3rd International conference ХААИС, ГХТ, 2016.05.05 7.“Global social welfare and International cooperation of South Korea and Mongolia” The 1st PYEONGTAEKSI Multicultural Global Welfare Forum Feb.22, 2017 International conference hall. 8.“Difficulties and problems facing English students” МУИС, “Хэл соёлын солбицол” ОУЭШХ 2017. 05.13 9.“Монгол орны бэлчээр нутгийн өнөөгийн төлөв байдал ” The 2nd Multicultural Global Welfare Forum ХААИС, Эрдмийн зөвлөл, 2017. 08.24 10.“Use of information technology in training activity” Engineering solutions for nature and ecology friendly The 3rd International conference of Engineers ХААИС, ИС, 2017.10.27 11.“Improving learner’s English language teaching and learning” “Language studies-modern trends in foreign language teaching” 2018.04.06 СЭЗДС 12.“Англи хэлний ярианы хичээлийг сургалтын идэвхтэй аргуудаар хослуулан заах нь ” (ХААИС-ийн англи хэлний сургалтын жишээн дээр) СУИС, 2018
1.“Англи хэлний сургалтын зорилго тодорхойлох нь “ “Англи хэл, Хэл Шинэчлэл, Заах Арга, Орон Судлал” сэдэвт ЭШ-ний бага хурал. МУИС, ГХС, 2012. 03.17 2.“Оюутны төлөвшил, хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлоход гадаад хэлний сургалтын нөлөө” ШУТИС-КТМС, “ Оюутны төлөвшил ба гадаад хэлний мэдлэг” 2014. 04.25 3.“Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйлс” МУБИС “Экологийн боловсролын менежмент” 2015.06.15 4.“Англи хэлний сургалтаар оюутны бичих чадварыг хөгжүүлэх нь” МУИС,“Мэдлэг туршлагаа хуваалцъя” 2015. 12. 05 5.“Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх сонирхол хөгжүүлэх арга зүй” МУБИС,“Гадаад хэлний сургалтын орчин үеийн чиг хандлага: онол хэрэглээ ” 2017.04.18 6.“Компьютерийн ухааны онол, практикийн өнөөгийн чиг хандлага” МУИС, 2017.11.05 7.“Боловсролын чанар үнэлгээ” “Багшлахуйн менежмент, өнөөгийн чиг хандлага” МУБИС, ХСИС 8.“Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэх үйл ажиллааг идэвхжүүлэх нь” “Ерөнхий болон мэргэжлийн англи хэлний сургалтад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” АШУҮИС 2018.03.21
1.“ Англи хэлний ярианы чадварыг хөгжүүлэхэд интерактив технологи ашиглах нь” БУС-ийн багш, судлаачдын ЭШ-ний бага хурал 2014. 04.11 2.“Оюутны хөгжлийн зарим шинжийг судалсан нь” / ХААИС-ийн жишээн дээр/ БУС-ийн багш, судлаачдын ЭШ-ний бага хурал 2014. 04.11 3.“Мэргэжлийн англи заах арга зүй” ХААИС, СБТ, ГХТ 2015.05.30 4.“Гадаад хэлний сургалт болон үнэлгээнд цахим хэрэглэгдэхүүний нөлөө” ХААИС, СБТ-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал (ханан илтгэл) 2017. 03.22 5.“Танин мэдэхүйн аргуудаар оюутныг идэвхжүүлэх туршилт, сургалтын дүн” СБТ- ЭШХ ( ханан) 2018.04.13 6.“Англи хэлний сургалтаар суралцагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх нь” СБТ- ЭШХ ( ханан) 2018.04.13
Англи хэлний сургалтаар оюутны танин мэдэхүйг хөгжүүлэх нь” Оюуны өмчийн газар, №2014. 07.06 Textbook for biotechnology students” Оюуны өмчийн газар, № 7027 2015. 07.08 “Higher education reform processes in Mongolia” 2018
Магистрантур, докторантурын гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт авах комиссын гишүүн
“Гадаад хэл заах арга зүй” сэтгүүлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүн (МУБИС)
"English for master course” 2018
Reading skills-2013 “Methodology of English teaching”-2014 English for Engineering-2017
Textbook for forest engineering students-2015 Self-study work for forest engineering students-2015 Textbook for biotechnology students -2016 Self-study work for commodity study students-2018 Textbook for commodity study students-2018 Self-study work for biotechnology students-2016
HUM-101, HUM-102, HUM-201, HUM-116
HUM-101, HUM-102, HUM-201, HUM-118
HUM-701
HUM-101, HUM-102, HUM-201, HUM-112
HUM-201, HUM-112, HUM-116, HUM-118, HUM-218
HUM-201 МААБТС
ИТС-ийн олон улсын магадлан итгэмжлэл
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.