Хэрэглэгчийн мэдээлэл
гомбожав долингор СБТөвийн захирал
Суралцагч төвтэй сургалтын технологийн уламжлал, шинэчлэлийн арга зүйн зарим асуудал /2008 оны 07 сарын 04 боловсрол судлалын Ph.D/
Г.Долингор, Э.Даваадулам " Нэрт соён гэгээрүүлэгч Сангарвын Жамьян /1864-1930 он/ Mongolian journal of agricultural sciences Vol.14 /01,2015/146-250х
Г.Долингор нар ХААИС-ийн багшийн хөгжлийн хэрэгцээ судалгаанд хийсэн шинжилгээ. ХААИС-ийн ЭШБ №2, УБ 2016.35-44; Г.Долингор нар Монгол Хятадын соёл, боловсролын салбар 2018 ОУЭШХ"Монголчуудын цайны хэрэглээ соёлын асуудал" 2018.04.25 ХААИС-ийн Эрдэмийн зөвлөлийн танхим; Г.Долингор, А.Алтанзул "Хэл соёл боловсролын өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд" ОУЭШХ, УБ 2018.35-39х; Г.Долингор, А.Алтанзул "Үйлийн судалгааг ашиглах хэрэглээний зарим асуудал" СБТ-ийн ЭШБ эмхэтгэл №4 УБ 2018.74-82; Г.Долингор, Э.Молор-Эрдэнэ "Блүүмийн таксономийн аргыг хэрэглэх боломжууд" СБТ-ийн ЭШБ эмхэтгэл №1 УБ 2015.21-24;
Г.Долингор, А.Алтанзул "Хэл соёл боловсролын өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд" ОУЭШХ, УБ 2018.35-39х;
Г.Долингор, А.Алтанзул "Хэл соёл боловсролын өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд" ОУЭШХ, УБ 2018.35-39х;
СБТ-ийн эрдэм шинжилгээний бичгийн зөвлөл
Г.Долингор нар "Алдар гавьяатны товчоон" УБ 2013, 42х.х, Г.Долингор нар хянан тохиолдуулсан "ХААИС-ийн СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг№1, УБ2015, 10,5х.х, Г.Долингор, О.Энхдэлгэр нар хянан тохиолдуулсан "ХААИС-ийн СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг№2, УБ2016, 11х.х, Г.Долингор, О.Энхдэлгэр, С.Мөнхцэцэг нар хянан тохиолдуулсан "ХААИС-ийн СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг№3, УБ2017, 10,5х.х, Г.Долингор, О.Энхдэлгэр нар хянан тохиолдуулсан "ХААИС-ийн СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг№4, УБ2018, 12х.х,
Г.Долингор, О.Энхдэлгэр нар хянан тохиолдуулсан "ХААИС-ийн СБТ-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг№4, УБ2018, 12х.х,
Монголын түүх, соёл зан заншил хичээлийн 16 цагийн лекцийн иж бүрдэл холбогдох нэмэлт цахим 54 цагийн хичээл
бие даалтаар хийх ном, өгүүлэллийн жагсаалт хялбаршуулсан материалууд
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.