Хэрэглэгчийн мэдээлэл
бадгар хандсүрэн Дадлагажигч багш
1. “Уламжлалт эсгэлэн сүүн бүтээгдэхүүнээс ялгасан сүүнхүчлийн нянг пробиотик шинжээр нь шалгаруулах” Онолын суурь судалгаа 2. “Хос болон олон цэнт биобүтээгдэхүүний туршилтын үйлдвэрлэл, нэвтрүүлэлт” Цөм технологийн төсөл 3. “Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн салбарт хэрэглэх микробиологийн бэлдмэлийн үйлдвэрлэл” Инновацийн төсөл 4. “Биологийн идэвхтэй сүүн хүчлийн нянг сувиллын сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ашиглах нь” ШУА-ийн Грант төсөл, 2015-2016 5. “Монгол орны амьтан, ургамал, микроорганизмын гаралтай зохицуулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүний судалгаа” ШУТ-ийн төсөл, 2016-2018 6. Study on lactic acid bacteria and characteristics of horse milk and fermented horse milk in Mongolia. 2017-2018 7. “Бэлчээрийн монгол малын маханд агуулагдах зэрэгцээ холбоот линолейны хүчлийг (ЗХЛХ) гүзээний тэжээл боловсруулалттай холбон судлах нь” Онолын суурь судалгаа 2018-2020
1. "Study on properties of cultures lab5 and lab21 of species L.Casei isolated from mares fermented milk" “Scientific aspects for use of probiotics” AFSLAB Meeting-2015 International Symposium, August 24-25, 2015, UB, Mongolia, 29-35p 2. "Антогонистическая активность Бифидобактерий против сальмонелла ", “Современные образовательные технологии в системе подготовки ветеринарных специалистов” Улан-Удэ, 25-27 июня 2015 года, 20-22 стр 3. "Гүүний айрагнаас ялгасан Lactobacillus Casei зүйлийн LAB 5, LAB 21 өсгөврүүдийн шинж чанар", “Монголын мэл эмнэлгийн шинжлэх ухаан, технологийн сэтгүүл” УБ 2015, Цуврал 01, Дугаар 01, 64-67х 4. "Probiotic characterization of lactic acid bacteria isolated from traditional dairy products produced by Kazakh nation in Mongol-Altai Mountains (abstract)", “ACLAB 9-The 9th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria” Seoul, Korea. 2017.05.12 5. "Сүүн бүтээгдэхүүнээс ялгасан сүүн хүчлийн нянгийн хүчил тэсвэрлэх идэвхийн судалгаа", “Эрдмийн бичиг 2017” ХААИС, Мал эмнэлгийн сургууль, УБ.2017 он, 75-79х
"Исэг цагаан идээнээс ялгасан сүүн хүчлийн савханцрын шинж чанарын судалгаа", “Шинжлэх ухааны академийн мэдээ” сэтгүүл 2017, №02 (222), 44-55х
1. "The study of some koumiss fermentation technology design and storage koumiss fermentation material", Koumiss symposium, 2015, Rakuno Gakuen University, Hokkaido, Japan 2. "The study of characterization storage yeast and composition of koumiss bacteria", Koumiss symposium, 2015, Rakuno Gakuen University, Hokkaido, Japan 3. "Probiotic characterization of lactic acid bacteria isolated from traditional dairy products produced by Kazakh nation in Mongol-Altai Mountains (poster)", “ACLAB 9-The 9th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria” Seoul, Korea. 2017.05.12
“Уламжлалт эсгэлэн сүүн бүтээгдэхүүнээс ялгасан сүүнхүчлийн нянг пробиотик шинжээр нь сонгон шалгаруулах”, МЭХ, Онол арга зүйн семинар, 2015.03.11
шинэ бүтээл - 1 генийн дараалал - 7
“БИФИДОЛАКТ” пробиотик бэлдмэл, МЭҮФӨ-11.120-00008.15
Дэлхийн ген банкинд бүртгэгдсэн сүүн хүчлийн бактерийн омгийн генийн дараалал. 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC328538 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC328539 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC328540 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC328541 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC328542 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC328543 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC328544
7 багц хичээлд заагдах 25 дадлага/лаборатори
7 багц хичээлд заагдах 50 цагийн бие даалт
Физиологи (PHY211) Амьтны физиологи (APH213) Адууны эмгэг судлал (PAT300)
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.